Projekty


Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”

ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pn.: „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”.

Cel projektu
Opracowanie platformy umożliwiającej skuteczną predykcję rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (smogu), podejmowania działań zaradczych na rzecz ograniczania niskiej emisji, stworzenie efektywnej bazy danych o możliwych zagrożeniach, wczesne ostrzeganie mieszkańców o poziomach alarmowych zanieczyszczeń powietrza.

Innowacyjność platformy wyrażać się będzie poprzez wyższą skuteczność prognozowania dyspersji zanieczyszczeń, uwzględnienie źródeł emisji w powiązaniu z ukształtowaniem terenu i wysokością zabudowy, możliwość integracji proponowanego narzędzia z istniejącymi już systemami czujników oraz stacji meteorologicznych wykorzystywanymi przez organy samorządowe.

Projekt realizowany w konsorcjum z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Planowane efekty
Wdrożenie rezultatów projektu w postaci kompleksowej platformy predykcyjno-monitorującej stan jakości powietrza pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści dla władz samorządowych oraz obszarów o silnym zanieczyszczeniu atmosfery (przede wszystkim z terenów Województwa Śląskiego – Partnera Programu Strategicznego):

 • budowa systemów czujników monitorujących jakość powietrza;
 • przewidywanie stanu zanieczyszczeń powietrza w danym regionie;
 • wizualizacja zmian jakości powietrza w układzie historycznym w kontekście analizy danych przewidywanych;
 • wdrożenie w ramach jednego zaawansowanego rozwiązania technologicznego mechanizmów informowania i ostrzegania społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości istniejącego problemu oraz ochrony zdrowia (system alertów);
 • zdefiniowanie i wskazanie największego zagęszczenia smogu, co pozwoli na podjęcie określonych działań w celu eliminacji lub zmniejszenia emisji zanieczyszczeń;
 • możliwość tworzenia mechanizmów wspomagających optymalizację nakładów na ograniczanie stężeń pyłów w powietrzu;
 • wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie polityki przestrzennej obszarów zurbanizowanych pod kątem zapewnienia (planowania) efektywnych korytarzy przewietrzania;
 • redukcja zachorowalności, redukcja kosztów leczenia oraz absencji zawodowej mieszkańców w związku z działaniami prewencyjnymi (skuteczne ostrzeganie przez smogiem i wysokimi stężeniami zanieczyszczeń powietrza).

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2021
Wartość projektu: 3 190 924,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 824 169,25 zł

Tytuł: Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Nazwa programu i projektu: Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

  • Nazwa beneficjenta:

 

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • X-CODE Sp. z o.o.
 • Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.

 

 • Wartość projektu: 5 535 793,00 PLN
 • Wartość dofinansowania: 5 535 793,00 PLN
 • Okres realizacji 12.12.2018-11.12.2021

Ministerstwo Finansów odpowiada za zapewnienie należytej kontroli finansowej nad wykorzystaniem pomocy finansowej w ramach wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aby zrealizować to zadanie niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących obsługi tego projektu. W związku z tym oraz w celu zapewnienia gromadzenia i szybkiego dostępu do danych powstało narzedzie informatyczne do wsparcia realizowanych zadań.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu zdarzeń awaryjnych służącego do przekazywania informacji o awariach do powiatowych lub miejskich komend PSP, Stanowisk Kierowania Komendantów Wojewódzkich oraz do Krajowego Centrum Koordunacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

System SWD-ST-PR użytkowany jest w kilkunastu Stacjach Pogotowia Ratunkowego w całej Polsce. Największe z nich to WSPR w Olsztynie oraz WPR w Lublinie, gdzie łącznie obsługiwanych jest ponad 120 zespołów ratownictwa medycznego przez kilkunastu dyspozytorów pracujących w trybie 24/7. W ramach swoich dyżurów odbierają każdej doby średnio blisko 1500 zgłoszeń oraz 600 wyjazdów ZRM.
Więcej informacji o systemie znajduje się na stronie www.swdstpr.pl

System SWD-ST od kilkunastu lat wspiera działania ratownicze w ramach Państwowej Strazy Pożarnej. Obecnie jest użytkowany przez 335 powiatów, 16 Komend Wojewódzkich oraz Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa. Codziennie przy naszym systemie pracuje ponad 500 użytkowników, którzy wprowadzają do systemu od 300 do 2000 zdarzeń, meldunków i raportów, umożliwiając dzięki temu przekazywanie w trybie on-line informacji o wszystkich działaniach w Straży Pożarnej w całym kraju. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych narzędzi nadzoru, nasza firma prowadzi stały, całodobowy monitoring nad systemem w całym kraju.
Więcej informacji o systemie znajduje się na stronie www.swdst.pl