System SWD-ST 2.5


System SWD-ST 2.5 jest oprogramowaniem dziedzinowym przeznaczonym dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Oprogramowanie obejmuje zakresem funkcjonalnym i informacyjnym wszystkie obszary działalności PSP ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez Wydziały Operacyjne. Podstawowym zadaniem systemu SWD-ST 2.5 jest wspomaganie służby dyżurnej w obsłudze zgłoszeń i zdarzeń, koordynacji działań ratowniczych, oraz sporządzaniu dokumentacji z przeprowadzonych akcji.

System SWD-ST 2.5 stanowi zmodernizowaną i rozbudowaną, dotychczasowo wykorzystywaną wersję systemu SWD-ST v 1.24.x. Dzięki przeprowadzonej modernizacji współpracuje on z systemem SWD-ST 3 przeznaczonym do wykorzystania w KG PSP oraz komendach wojewódzkich.

Wybranymi i najważniejszymi zmianami wprowadzanymi do zmodernizowanego systemu SWD-ST 2.5 są:

 • Nowy sposób wymiany danych pomiędzy KP/KMPSP, a komenda wojewódzką;
 • Zmieniony katalog sił i środków wyposażony w tzw. dynamiczne parametry oraz automatyczny generator nazw;
 • Scentralizowane zarządzanie słownikami i katalogami w tym katalog Teryt;
 • Opcja pracy w trybie sztabu;
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń;
 • Przekazywanie zdarzeń oraz sił i środków pomiędzy komendami;
 • Stawianie sił i środków w stan podwyższonej gotowości bojowej;
 • Obsługa żądań dyspozycji oraz obsługa sił i środków spoza rejonu działania;
 • Zmiana obsługi meldunków obejmująca m In. wykorzystanie mechanizmu szablonów oraz akceptacji meldunków;
 • Wprowadzenie pojęcie jednostek zaprzyjaźnionych;
 • Wprowadzenie pojęć właściciel, operatora, użytkownik i użytkownik tymczasowy dla pozycji z bazy sił i środków
 • Wprowadzenie pojęcia skrytki i magazynu dla bazy sił i środków;

System SWD-ST 2.5 wspiera następujące obszary funkcjonalne:

 • Przyjmowanie zgłoszeń oraz obsługa i koordynacja zdarzeń ratowniczych;
 • Współdziałanie z systemami łączności takimi jakimi jak: centrale telefoniczne, rejestratory korespondencji, monitoring pożarowy;
 • Dysponowanie sił i środków do działań ratowniczych;
 • Alarmowanie i powiadamiania posiadanych sił i środków poprzez: systemy komunikacji statusowej z pojazdami ratowniczymi, systemy lokalizacji i monitoringu pojazdów, Systemy alarmowania w oparciu o SMS, Systemy alarmowania jednostki;
 • Obsługa mapy cyfrowej zapewniającą lokalizację miejsca zdarzenia, prowadzonych działań oraz rozmieszczenia sił i środków;
 • Przekazywanie zdarzeń oraz obsługa żądań dyspozycji;
 • Gromadzenie danych oraz zarządzanie bazą sił i środków obejmującą informacje o jednostkach, podmiotach ratowniczych, instytucjach wspierających działania PSP, ludziach, specjalistach, pojazdach, sprzęcie ratowniczym, środkach gaśniczych i neutralizatorach;
 • Tworzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wymiana informacji z nadrzędną komendą wojewódzką;
 • Analizy, statystyki oraz raporty;
 • Współdziałanie z systemem SWD-ST 3