System SWD-ST 3.0


System SWD-ST 3 stanowi oprogramowanie dziedzinowe przeznaczone dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz komend wojewódzkich PSP. Oprogramowanie to dedykowane jest dla wszystkich wydziałów tych komend, ze szczególnym wyróżnieniem służb dyżurnych KCKRiOL, WSKR oraz służby operacyjnej. Podstawowym zadaniami systemu SWD-ST 3 jest wspieranie procesów dowodzenia, koordynacji działań oraz szeroko rozumianego podejmowania decyzji przez osoby nadzorujące działania ratownicze.

System SWD-ST 3 powstał w wyniku zrealizowania zamówienia publicznego udzielonego przez Komendanta Głównego PSP. Podstawowymi założeniami modernizacyjnymi tego systemu było:

 • Wdrożenie nowej funkcjonalności oraz zmiana architektury systemu;
 • Wykorzystanie nowego wydajniejszego silnika bazodanowego Oracle;
 • Podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu;
 • Centralne zarządzanie informacjami teleadresowymi PSP oraz słownikami;
 • Przygotowanie systemu SWD-ST umożliwiające wytworzenie interfejsów dostępu do jego danych przez zewnętrzne rozwiązanie teleinformatyczne;
 • Dostosowanie do aktualnie wykorzystywanych na rynku technologii informatycznych.

System SWD-ST 3 stanowi zmodernizowaną i rozbudowaną, dotychczasowo wykorzystywaną wersję systemu SWD-ST v 1.24.x. Współpracuje on z systemem SWD-ST 2.5 przeznaczonym do wykorzystania w komendach powiatowych i miejskich PSP.

Wybranymi i najważniejszymi zmianami wprowadzanymi do zmodernizowanego systemu SWD-ST 3 są:

 • Scentralizowane zarządzanie słownikami i katalogami w tym wykorzystanie bazy Teryt;
 • Zmieniony interfejs użytkowy, organizacja wydruków oraz ujednolicony raport ze służby;
 • Nowa organizacja tablicy gotowości bojowej;
 • Zmieniony katalog sił i środków wyposażony w tzw. dynamiczne parametry oraz automatyczny generator nazw;
 • Nowy sposób wymiany danych pomiędzy komendami wojewódzkimi, a KG PSP;
 • Nowa forma komunikacji realizowana poprzez moduł Centrum Informacyjnego;
 • Zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami wraz z obsługa zdarzeń szczególnych;
 • Przekazywanie zdarzeń, sił i środków pomiędzy komendami jak również obsługa sił i środków spoza rejonu działania;
 • Obsługa żądań dyspozycji oraz mechanizm stawiania sił i środków w stan podwyższonej gotowości bojowej;
 • Nowy moduły obsługi sztabu oraz wspomagnia dowodzenia;
 • Zmieniony moduł mapowy oparty o nowy silnik i wyposażony w dodatkową funkcjonalność;
 • Wprowadzenie pojęć właściciel, operatora, użytkownik i użytkownik tymczasowy dla pozycji z bazy sił i środków
 • Zmiana obsługi meldunków obejmująca m In. wykorzystanie mechanizmu szablonów oraz akceptacji meldunków;
 • Wprowadzenie pojęcie jednostek zaprzyjaźnionych;
 • Wprowadzenie pojęcia skrytki i magazynu dla bazy sił i środków;

System SWD-ST 3 wspiera następujące obszary funkcjonalne:

 • Przyjmowanie zgłoszeń ratowniczych oraz obsługa i koordynacja zdarzeń ratowniczych;
 • Wykorzystanie mapy cyfrowej jako środowisko wspierające działania operacyjne;
 • Zarządzanie bazą sił i środków obejmującą informacje o: jednostkach, podmiotach ratowniczych, instytucjach wspierających działania PSP, ludziach, pojazdach, sprzęcie ratowniczym;
 • Obsługa informacji o zdarzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami ( EWID99 );
 • Wykorzystanie i współpraca z urządzeniami wspierającymi prace dyspozytorskie takimi jak: centrale telefoniczne, rejestratory korespondencji, bramki SMS, systemy lokalizacji pojazdów;
 • Wymiana informacji pomiędzy poszczególnym komendami PSP;
 • Centralne zarządzanie katalogami i słownikami;
 • Analizy, statystyki oraz raporty.