fbpx

Zapytanie ofertowe
nr 01/06/2023/MPP

Data publikacji zapytania ofertowego: 23.06.2023

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej” w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Rzeczy są dla ludzi” Spółka ABAKUS Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usług informatycznych.

 1. Nazwa i numer projektu
  Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej (Rzeczy są dla ludzi/0042/2020)
 
 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
  Rodzaj przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 72243000-0 Usługi programowania

  Wykonanie usług informatycznych obejmujących:
  1. Implementację oprogramowania układowego dla układu Nordic nRF5340, która będzie działać na systemie Zephyr. Oprogramowanie powinno być tworzone zgodnie z najwyższymi standardami i dobrymi praktykami branżowymi. Oczekujemy wysokiej jakości wykonania, staranności w implementacji oraz przetestowania oprogramowania na prototypie, w celu zagwarantowania jego niezawodność i pełnej funkcjonalności. Zakres oprogramowania do zaimplementowania::
   1. Obsługa sterowników: IMU, AFE, TMP117, PMIC, BLE, RTC, GPIO
   2. Implementacja serwisów:
    • Serwisy pomiarowe
    • Serwisy Komunikacyjne (Bluetooth, Communication),
    • Serwis Systemowy (obsługa wiadomości/zdarzeń, CLI)
    • Serwisy Danych (odczyt/zapis danych, system plików, logowanie)
  2. Realizacja powyższych usług wg oceny Zamawiającego to nie więcej niż 650 rbg. Ostateczna, sumaryczna wartość wynagrodzenia dla Zamawiającego, odpowiadać będzie iloczynowi stawki wynagrodzenia za 1 roboczogodzinę oraz liczbie zrealizowanych przez Wykonawcę roboczogodzin na potrzeby wykonania przedmiotowej usługi informatycznej.
  3. Wykonanie zleconych usług w terminie nieprzekraczalnym 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
 1. Zakres oferty
  Oferta powinna zawierać cenę netto ( bez podatku VAT ) za jedną roboczogodzinę ( 1 rbg ) usług informatycznych dla warunków ujętych w opisie przedmiotu zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest, w swojej ofercie, potwierdzić akceptację wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym.
 
 1. Termin i miejsce składania ofert
  Nieprzekraczalny termin składania ofert to 30.06.2023 r. (do końca dnia). Zamawiający dopuszcza złożenie ofert drogą pocztową/kurierem/osobiście pod adresem 43-384 Jaworze ul. Bielska 101 (z zastrzeżeniem, iż możliwość osobistego złożenia oferty istnieje w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8 do 15) lub elektronicznie na adres zakupy.mpp@abakus.net.pl.
 
 1. Sposób składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć wg uznania Oferenta, tj. albo w formie papierowej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy albo w formie elektronicznej wysłanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
  2. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Wraz z ofertą należy złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  6. Podstawą określenia ceny ofertowej Wykonawcy jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
  8. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Wykonawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach, kiedy:
   • pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Wykonawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
   • złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki,
   wówczas oferta zostanie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z niniejszego postępowania.
  9. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
  10. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
  11. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty.
  12. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
 
 1. Kryteria oceny oferty
  Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, dla której cena za 1 rbg usług informatycznych będzie najniższa.
 
 1. Wykluczenia
  Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
  1. Powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  2. Będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
  3. Będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
  4. Będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  Dodatkowo, zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
 
 1. Warunki zmiany umowy
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
  1. zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia w przypadku:
   • zmiany realizowanej liczby roboczogodzin usług informatycznych ponad szacowany wstępnie limit (650 rbg),
   • ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
  2. zmiany terminu realizacji usługi informatycznej lub sumarycznej liczby roboczogodzin usługi informatycznej (ponad szacowany wstępnie limit 650 rbg) w przypadku:
   • gdy zmiana terminu realizacji usługi spowodowana została siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
   • gdy do wykonania usługi informatycznej będą wymagane dodatkowe dane i informacje ze strony Zamawiającego, których Zamawiający nie miał technicznej możliwości przewidzenia w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego (oraz przekazania Wykonawcy w momencie zawarcia umowy na wykonanie usługi) – w takiej sytuacji Wykonawca ma prawo do wydłużenia terminu realizacji usługi o czas jaki Zamawiający będzie potrzebował do dostarczenia przedmiotowych danych i informacji,
   • gdy w toku prowadzonych przez Zamawiającego prac B+R w ramach realizowanego projektu zajdzie konieczność dokonania określonych zmian funkcjonalnych, technicznych bądź jakościowych przedmiotu badań (niezbędnych do zachowania celu badawczego i ekonomicznego przedmiotowego projektu), a które to zmiany wpłyną na konieczność zwiększenia nakładu pracy na wykonanie usługi informatycznej przez Wykonawcę (ponad szacowany wstępnie limit 650 rbg) – w takiej sytuacji Zamawiający i Wykonawca dokonają wspólnej oceny (szacowania) dodatkowego nakładu pracy niezbędnego do zrealizowania usługi informatycznej zgodnej z zakresem przedmiotowym określonym w zapytaniu ofertowym, a czas ten zostanie dodatkowo rozliczony i opłacony wg stawki za rbg wskazanej przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
 
 1. Załączniki