fbpx

Zapytanie ofertowe
nr 01/10/2023/MPP

Data publikacji zapytania ofertowego: 27.10.2023

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej” w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Rzeczy są dla ludzi” Spółka ABAKUS Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usług informatycznych.
 1. Nazwa i numer projektu
  Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej (Rzeczy są dla ludzi/0042/2020)
 
 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
  • Rodzaj przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 72243000-0 Usługi programowania
 •  
   Oprogramowanie powinno być tworzone zgodnie z najwyższymi standardami i dobrymi praktykami branżowymi. Oczekujemy wysokiej jakości wykonania, staranności w implementacji oraz przetestowania oprogramowania na prototypie, w celu zagwarantowania jego niezawodność i pełnej funkcjonalności. Wykonanie usług informatycznych obejmujących swoim zakresem:
   1. Rozbudowę firmware opaski ubieranej na rękę służącej do monitorowania parametrów organizmu (w oparciu o system Zephyr) o tryb testowy umożliwiający sekwencyjną weryfikację wszystkich modułów;
   2. Rozbudowę serwisu komunikacyjnego opaski: LTE-M, wybór/przełączanie na najlepszy tryb komunikacyjny (LTE/BLE);
   3. Implementację mechanizmów do automatycznej aktualizacji oprogramowania (OTA) w zakresie minimalnym: algorytm SensorHub, algorytmy ML dla czujnika ruchu, firmware BG77, pełny firmware MUU;
   4. Implementację serwisu WatchDog;
   5. Implementację serwisu Zarządzania energią: stan baterii, przełączanie w stan niskiego poboru energii, optymalizacja zużycia energii;
   6. Implementację obsługi peryferii opaski, w tym co najmniej: wyświetlacz, przyciski;
   7. Implementację serwisu generowania dźwięku: obsługa kodeka audio, odtwarzanie komunikatów, przełączanie kodeka audio pomiędzy BG77 a głównym MCU.
   1. Realizacja powyższych usług wg oceny Zamawiającego to nie mniej niż 1450 rbg (wartość gwarantowana przez Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ilości godzin o 40%, tj. do maksymalnej wartości 2030 rbg. Ostateczna, sumaryczna wartość wynagrodzenia dla Zamawiającego odpowiadać będzie iloczynowi stawki wynagrodzenia za 1 roboczogodzinę oraz liczbie zrealizowanych przez Wykonawcę roboczogodzin na potrzeby wykonania przedmiotowej usługi informatycznej, zgodnie z powyższym zakresem.
   2. Wykonanie zleconych usług w terminie nieprzekraczalnym 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
   
  1. Zakres oferty
   Oferta powinna zawierać cenę netto ( bez podatku VAT ) za jedną roboczogodzinę ( 1 rbg ) usług informatycznych dla warunków ujętych w opisie przedmiotu zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest, w swojej ofercie, potwierdzić akceptację wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym.
   
  1. Termin i miejsce składania ofert
  • Nieprzekraczalny termin składania ofert to 03.11.2023 r. (do końca dnia). Zamawiający dopuszcza złożenie ofert drogą pocztową/kurierem/osobiście pod adresem 43-384 Jaworze ul. Bielska 101 (z zastrzeżeniem, iż możliwość osobistego złożenia oferty istnieje w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8 do 15) lub elektronicznie na adres zakupy.mpp@abakus.net.pl.
 •  
  1. Sposób składania ofert
   1. Ofertę należy złożyć wg uznania Oferenta, tj. albo w formie papierowej podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy albo w formie elektronicznej wysłanej na wskazany adres poczty elektronicznej.
   2. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). Wraz z ofertą należy złożyć podpisane oświadczenie o braku powiązań wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
   3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
   4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
   5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
   6. Podstawą określenia ceny ofertowej Wykonawcy jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
   7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
   8. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Wykonawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach, kiedy:
    • pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Wykonawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty,
    • złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki,
    wówczas oferta zostanie odrzucona, a Wykonawca wykluczony z niniejszego postępowania.
   9. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
   10. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
   11. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty.
   12. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.
   
  1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
 •  
  1. Kryteria oceny oferty
   Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, dla której cena za 1 rbg usług informatycznych będzie najniższa.
   
  1. Wykluczenia
   Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
   1. Powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
   2. Będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
   3. Będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
   4. Będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
   Dodatkowo, zamówienie nie może być udzielone podmiotom i osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne i podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów:
    • Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.);
    • Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
    • Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.);
    • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
   
  1. Warunki zmiany umowy
   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:
   1. zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia w przypadku:
    • zmiany realizowanej liczby roboczogodzin usług informatycznych ponad szacowany wstępnie limit (1450 rbg) o maksymalnie 40%, t.j. do ilości 2030 rbh,
    • ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
   2. zmiany terminu realizacji usługi informatycznej lub sumarycznej liczby roboczogodzin usługi informatycznej (ponad szacowany wstępnie maksymalny limit 2030 rbg) w przypadku:
    • gdy zmiana terminu realizacji usługi spowodowana została siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
    • gdy do wykonania usługi informatycznej będą wymagane dodatkowe dane i informacje ze strony Zamawiającego, których Zamawiający nie miał technicznej możliwości przewidzenia w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego (oraz przekazania Wykonawcy w momencie zawarcia umowy na wykonanie usługi) – w takiej sytuacji Wykonawca ma prawo do wydłużenia terminu realizacji usługi o czas jaki Zamawiający będzie potrzebował do dostarczenia przedmiotowych danych i informacji,
    • gdy w toku prowadzonych przez Zamawiającego prac B+R w ramach realizowanego projektu zajdzie konieczność dokonania określonych zmian funkcjonalnych, technicznych bądź jakościowych przedmiotu badań (niezbędnych do zachowania celu badawczego i ekonomicznego przedmiotowego projektu), a które to zmiany wpłyną na konieczność zwiększenia nakładu pracy na wykonanie usługi informatycznej przez Wykonawcę (ponad szacowany wstępnie limit 1450 rbg) – w takiej sytuacji Zamawiający i Wykonawca dokonają wspólnej oceny (szacowania) dodatkowego nakładu pracy niezbędnego do zrealizowania usługi informatycznej zgodnej z zakresem przedmiotowym określonym w zapytaniu ofertowym, a czas ten zostanie dodatkowo rozliczony i opłacony wg stawki za rbg wskazanej przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość godzin dodatkowych nie przekroczy 40% wartości oferty, tj. 2030 roboczogodzin.
   
  1. Załączniki