fbpx

Silesia pod błękitnym niebem

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim "Silesia pod błękitnym niebem"

ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pn.: „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. ​

Cel projektu

Opracowanie platformy umożliwiającej skuteczną predykcję rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza (smogu), podejmowania działań zaradczych na rzecz ograniczania niskiej emisji, stworzenie efektywnej bazy danych o możliwych zagrożeniach, wczesne ostrzeganie mieszkańców o poziomach alarmowych zanieczyszczeń powietrza.

Innowacyjność platformy wyrażać się będzie poprzez wyższą skuteczność prognozowania dyspersji zanieczyszczeń, uwzględnienie źródeł emisji w powiązaniu z ukształtowaniem terenu i wysokością zabudowy, możliwość integracji proponowanego narzędzia z istniejącymi już systemami czujników oraz stacji meteorologicznych wykorzystywanymi przez organy samorządowe.

Projekt realizowany w konsorcjum z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Planowane efekty

Wdrożenie rezultatów projektu w postaci kompleksowej platformy predykcyjno – monitorującej stan jakości powietrza pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści dla władz samorządowych oraz obszarów o silnym zanieczyszczeniu atmosfery (przede wszystkim z terenów Województwa Śląskiego – Partnera Programu Strategicznego):

  • budowa systemów czujników monitorujących jakość powietrza;
  • przewidywanie stanu zanieczyszczeń powietrza w danym regionie;
  • wizualizacja zmian jakości powietrza w układzie historycznym w kontekście analizy danych przewidywanych;
  • wdrożenie w ramach jednego zaawansowanego rozwiązania technologicznego mechanizmów informowania i ostrzegania społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości istniejącego problemu oraz ochrony zdrowia (system alertów);
  • zdefiniowanie i wskazanie największego zagęszczenia smogu, co pozwoli na podjęcie określonych działań w celu eliminacji lub zmniejszenia emisji zanieczyszczeń;
  • możliwość tworzenia mechanizmów wspomagających optymalizację nakładów na ograniczanie stężeń pyłów w powietrzu;
  • wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie polityki przestrzennej obszarów zurbanizowanych pod kątem zapewnienia (planowania) efektywnych korytarzy przewietrzania;
  • redukcja zachorowalności, redukcja kosztów leczenia oraz absencji zawodowej mieszkańców w związku z działaniami prewencyjnymi (skuteczne ostrzeganie przez smogiem i wysokimi stężeniami zanieczyszczeń powietrza).

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2021

Wartość projektu: 3 190 924,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 824 169,25 zł