fbpx

Polityka prywatności & cookies

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności & Cookies (dalej: „Polityka”) dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.abakus.net.pl, dalej jako „Serwis”.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. (ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Biesku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000205103, NIP: 5472001222, REGON: 072903418, dalej jako „Operator” lub „Administrator”.
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres  e-mail: iod@abakus.net.pl.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 

2. Rodzaje przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. W przypadku odwiedzenia Serwisu:
   • adres IP,
   • dane przeglądarki internetowej,
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi.
  2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego:
   • imię i nazwisko,
   • miasto,
   • adres e-mail,
   • województwo
   • powiat,
   • gmina,
   • organizacja (nazwa OSP, Gminy, Powiatu).
  3. W przypadku skorzystania z formularza zamówienia:
   • imię i nazwisko,
   • miasto,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • dane nabywcy,
   • adres nabywcy,
   • dane opiekuna systemu e-remiza (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  4. w przypadku skorzystania z formularza RODO:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
 2. Dane osobowe są zbierane od osób, których dane dotyczą.
 

3. Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym Administrator będzie przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.
 

4. Formularz zamówienia

 1. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia Administrator będzie przetwarzać w celu:
 • przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi procesu reklamacji ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jako prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO). W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji zamówienia.
 

5. Formularz RODO

 1. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Administrator będzie przetwarzać w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji żądania osoby, której dane dotyczą, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji żądania osoby, której dane dotyczą.
 

6. Infolinia

 1. Dane osobowe podane w trakcie rozmowy telefonicznej Administrator będzie przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości przedstawienia oferty handlowej oraz przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.
 

7. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Serwis przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyki i analityk korzystania ze świadczonych usług lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie przez Użytkownika oraz przedstawienia oferty, jak również archiwizacji formularza, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów prawa dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości lub rękojmi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 

8. Źródła pochodzenia danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 

9. Okres przechowywania danych

 1. Co do zasady okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. Dane są przechowywane:
 • przez okres niezbędny do wykonania lub rozwiązania zawartej umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO].
 • przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO].
 

10. Informacje o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa:
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

11. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których pomocy korzysta Administrator w prowadzeniu Strony internetowej, w szczególności w zakresie usług technicznych, informatycznych oraz hostingowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia.
 2. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 

12. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

14. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych do państw trzecich znajdziesz w sekcji 11-12 niniejszej Polityki.

 

15. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firmy Google (Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
Cookie Czas trwania Kategoria Dostawca
CONSENT
2 lata
Niezbędny (służy do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności witryny internetowej z RODO)
youtube.com
elementor
stały
Niezbędny (plik cookie umożliwia właścicielowi strony internetowej wdrożenie lub zmieniać zawartość strony w czasie rzeczywistym
Administrator
rc::a
stały
Niezbędny (służy do odróżniania ludzi od botów)
gstatic.com
rc::c
Na czas trwania sesji
Niezbędne (służy do do odróżniania ludzi od botów)
gstatic.com
pill_language
1 rok
Funkcjonalne (ten plik cookie służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego i odpowiednio ustawia język na stronie internetowej, jeśli to możliwe
Administrator
_ga
2 lata
Statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu)
Administrator / net.pl
_gat
1 dzień
Statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu)
Administrator
_gid
1 dzień
Statystyczne (pozwala na dokonywanie pomiarów oglądalności Serwisu)
Administrator
td
Na czas trwania sesji
Statystyczne (służy do rejestrowania statystycznych danych o zachowaniu na stronie odwiedzających)
googletagmanager.com
_fbp
3 miesiące
Marketingowe (wykorzystywane przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych)
Administrator / net.pl
LAST_RESULT_ENTRY_KEY
Na czas trwania sesji
Marketingowe (służy do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną zawartością)
youtube.com
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore
stały
Marketingowe (służy do zapisywania żądań logowania)
youtube.com
remote_sid
Na czas trwania sesji
Marketingowe (niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej)
youtube.com
TESTCOOKIESENABLED
1 dzień
Marketingowe (służy do śledzenia aktywności użytkownika z osadzoną treścią
youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE
180 dni
Marketingowe (próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube)
youtube.com
YSC
Na czas trwania sesji
Marketingowe (rejestruje unikalny identyfikator, aby zachować statystyki dotyczące filmów z YouTube, które widział użytkownik)
youtube.com
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
stały
Marketingowe (służy do śledzenia aktywności użytkownika z osadzoną treścią)
youtube.com
YtIdbMeta#databases
stały
Marketingowe (służy do śledzenia aktywności użytkownika z osadzoną treścią)
youtube.com
yt-remote-cast-available
Na czas trwania sesji
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-cast-installed
Na czas trwania sesji
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-connected-devices
stały
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-device-id
stały
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-fast-check-period
Na czas trwania sesji
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-session-app
Na czas trwania sesji
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com
yt-remote-session-name
Na czas trwania sesji
Marketingowe (przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube)
youtube.com

16. Google Analytics – szczegóły

 1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić przy wejściu na Serwis poprzez akceptację plików cookies.
 2. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się na całym świecie i tam są przechowywane.
 4. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego Serwisu,
  • czas spędzony w naszym Serwisu oraz na jego podstronach,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszego Serwisu,
  • lokalizacja.
 5. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
 6. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 

17. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 

18. Postanowienia końcowe

Jeżeli zmieni się sposób postępowania z danymi osobowymi, Polityka zostanie zaktualizowana.