fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. (ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Biesku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000205103, NIP: 5472001222, REGON: 072903418, dalej jako „Administrator”.
 2. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@abakus.net.pl.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przez nas, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda),
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec nas (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy polegające na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi).
 4. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji bieżącej oraz przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż trzy lata, przy czym nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Natomiast, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń, bądź dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
 7. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych online lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.