fbpx

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu zamówienia jest Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o. (ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała) – dalej: ABAKUS.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ABAKUS w celu:
  • przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy (zamówienia) na wybrany pakiet (usługę)- niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bądź interesów osoby trzeciej. Takimi uzasadnionymi interesami są:
   • umożliwienie kontaktowania się, w tym wymiana korespondencji,
   • zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, w tym weryfikacja klientów w publicznych i komercyjnych rejestrach,
   • ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, a także obrona przed takimi roszczeniami (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy (zamówienia) oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (zamówienia), jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.
 3. U Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@abakus.net.pl
 4. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), kancelarie prawne, biura rachunkowe, a także nasi partnerzy biznesowi, którym dane osobowe są przekazywane na podstawie stosownych umów.
 6. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. ABAKUS nie zamierza poddawać danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy.