fbpx

SWD-ST – Nowa wersja

Każda nowa wersja systemu SWD-ST niesie za sobą pakiet nowości oraz aktualizacji.

new_256x256

SWD-ST 3.0

10.08.2023 - SWD-ST 3.1.2.43

 • 25052 – Poprawienie problemu zdublowanych pozycji w raporcie ze służby

11.07.2022 - SWD-ST 3.1.2.42

 • 24719 – Poprawa raport ze służby – dublująca się wartość w polu za bieżący rok i ubiegły dla MZ-małe

05.04.2021 - SWD-ST 3.1.2.41

 • 24315 – Poprawienie problemu związanego z bardzo wolnym działaniem dziennika DDSO
 • 24220 – Poprawienie problemu z dodaniem KG do widoczności gałęzi odwodu

14.05.2021 - SWD-ST 3.1.2.40

 • 24195 – Rozwiązanie problemu związanego z blokadą przekazania zdarzeń rodzaju P i MZ do KP/KM
 • 24208 – Poprawienie problemu związanego z brakiem prezentacji zdarzeń na Mapie-ST

01.04.2021 - SWD-ST 3.1.2.39

 • 24180 – Poprawienie przekierowania z pola ‘służbowa strona WWW’ w danych jednostki

22.02.2021 - SWD-ST 3.1.2.38

 • 24166 – Poprawienie braku możliwości zmiany właściciela SiS po przekazaniu na stałe z innej jednostki

02.07.2020 - SWD-ST 3.1.2.37

 • 24120 – Poprawienie działania filtrów zdarzeń w RW

28.11.2019 - SWD-ST 3.1.2.36

 • 23995 – Rozwiązanie problemu z brakiem odpowiedzi programu na działania użytkownika. Zamykanie aplikacji z błędem połączenia do serwera.
 • Poprawienie obsługi daty w kolumnie ‘Data wystąpienia’ w karcie manipulacyjnej

03.04.2019 - SWD-ST 3.1.2.35

 • 23902 – Poprawienie błędu podczas zmiany przyporządkowania osoby do KSiS
 • 23919 – Okno Obsady osobowej dyspozycji – dodanie przycisków z funkcjonalnością przepisania czasu wyjazdu/powrotu  do bazy do kolumn ‘Czas od’ i ‘Czas do’ poszczególnych osób w obsadzie

SWD-ST 2.5

03.08.2023 - SWD-ST 2.5.117.80

 • 25033 – Wyłączanie lub zawieszanie się SWD-ST po próbie sortowania w oknie “Kierował działaniami” pola 31. meldunku
 • 25017 – Przeglądanie wyjazdów archiwalnych – możliwość drukowania bez wywołania nowego okna PrintServer
 • 24645 – Podział bojowy -> Ewidencja wyjazdów ratowniczych – zliczanie wyjazdów dla samochodów przekazanych w tymczasowe użytkowanie
 • 24542 – Problem z działaniem SWD-ST przy obsłudze większej ilości terminali AVLU

02.03.2023 - SWD-ST 2.5.117.77

 • 25008 – Poprawienie widoczności jednostek OSP z DSP-15 w zakładce: Rejestr wyjazdów > OSP
 • 25000 – Poprawienie widoczności danych w kolumnie ‘Data wycofania’ na zestawieniu “Wyszukiwanie sił i środków’
 • 24995 – Poprawienie wyświetlania współrzędnych geograficznych w KZ PSP
 • 24986 – Ulepszenie mechanizmu działania filtra wyszukiwania w przeglądaniu wyjazdów archiwalnych
 • 24975 – Ulepszenie wyświetlania danych związanych z datami “Kwalifikowana pierwsza pomoc” w module Kontroli terminów przeglądów, legalizacji i certyfikacji
 • 24993 – Rozwiązanie problemu z otwarciem nowej zmiany w powiązaniu z funkcjami grafiku służb

02.02.2023 - SWD-ST 2.5.117.76

 • 24981 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem stanu gotowości pojazdu (konfiguracja terminali statusów)
 • 24976 – Ujednolicenie wyświetlania okien przy pracy na wielu monitorach (zamykanie i wywoływanie okien, zapamiętywanie pozycji)
 • 24983 – Dodanie do karty zdarzenia opisu przesłanego w alarmie przez dostawcę monitoringu pożarowego

23.11.2022 - SWD-ST 2.5.117.74

 • 24925 – Rozwiązanie problemu związanego z kolejnością wybierania kodów obiektu w IzZ
 • 24939 – Wyłączenie wyświetlania jednostek nieaktywnych w Katalogu sił i środków

03.10.2022 - SWD-ST 2.5.117.73

 • 24899 – Rozwiązanie problemu związanego ze zdublowaną obsadą pojazdu w polu 33.6 meldunku – wstaw dane OSP
 • 23996 – Rozwiązanie problemu związanego z samoczynną zmianą wartości w polach wyszukiwania po dacie OD-DO na aktualną datę

04.08.2022 - SWD-ST 2.5.117.72

 • 24801 – Rozwiązanie problemu związanego z chwilowym wyświetlanim w buforze odrzuconego zdarzenia

21.07.2022 - SWD-ST 2.5.117.71

 • 24711 – Optymalizacja zapytania związanego z wyszukiwaniem w module “Kontrola terminów przeglądów”
 • 24787 – Optymalizacja działania mechanizmu związanego z wyświetlaniem nowych zdarzeń w Buforze zdarzeń
 • 24644 – Rozwiązanie problemu związanego z rozbieżnością dotyczącą rejonu oraz terenu działania po przekazaniu i scaleniu zdarzeń

27.04.2022 - SWD-ST 2.5.117.70

 • 24646 – Wyświetlanie dokładnych komunikatów związanych z brakiem możliwości edycji danych szczegółowych SIS

15.04.2022 - SWD-ST 2.5.117.69

 • 24631 – Ulepszenie mechanizmu blokowania modyfikacji w module Podział Bojowy od północy do otwarcia nowej zmiany

16.03.2022 - SWD-ST 2.5.117.68

 • 24633 – Rozwiązanie problemu związanego z wyświetlaniem zdarzenia z poprzedniej służby w Raporcie ze służby dla SK
 • 24627 – Ulepszenie mechanizmu archiwizacji zdarzeń (wczytywanie od najstarszych)
 • 24608 – Dodanie możliwości odznaczania flag KZ PSP w zdarzeniach przekazanych
 • 24596 – Ujednolicenie ustawień nawigowania (Terminal-ST) z ustawieniami nawigowania przy niepełnych współrzędnych

06.12.2021 - SWD-ST 2.5.117.67

 • 24575 – Rozwiązanie problemu z odświeżaniem danych na raporcie ze służby
 • 24540 – Rozwiązanie problemu związanego z niespójnością wpisów o wycofaniu pojazdu między historią wycofań (2.5, 3.0), a historią zmian elementu BSiS SWD3
 • 24536 – Ulepszenie wyświetlania ilości pozycji SIS oraz suwaka
 • 24488 – Rozwiązanie problemu z zapamiętywaniem szerokości okien i kolumn na zakładce OSP w Rejestrze Wyjazdów
 • 24477 – Rozwiązanie problemu związanego z możliwością edycji archiwalnych danych w module “Podział bojowy” za dni poprzednie

12.10.2021 - SWD-ST 2.5.117.66

 • 24463 – Zablokowanie możliwości tworzenia meldunków ze szkiców dla jednostki terenu działania przez inną jednostkę JRG
 • 24430 – Ulepszenie obsługi zaznaczania wartości parametrów SIS; rozwiązanie problemu z wyświetlaniem wartości

24.09.2021 - SWD-ST 2.5.117.65

 • 24417 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem błędnych danych w kolumnie Lokalizacja na zestawieniu “Wyszukiwanie sił i środków”
 • 24464 – Ulepszenie mechanizmu ograniczania znaków wiadomości SMS do 160 przy alarmowaniu e-Remiza

24.09.2021 - SWD-ST 2.5.117.64

 • 24417 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem błędnych danych w kolumnie Lokalizacja na zestawieniu “Wyszukiwanie sił i środków”
 • 24464 – Ulepszenie mechanizmu ograniczania znaków wiadomości SMS do 160 przy alarmowaniu e-Remiza

05.08.2021 - SWD-ST 2.5.117.63

 • 24394 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem widoczności zaznaczenia opcji “Pytaj czy alarmować” w konfiguracji urządzeń SWD-ST
 • 24109 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem stopni służbowych w archiwalnych raportach po ich edycji w BSiS
 • 24209 – Rozwiązanie problemu związanego ze zmianą stopnia służbowego strażaka po dacie wygenerowania dokumentów
 • 24338 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem podpowiadania terenu działania podczas zmiany z WG na KZ ratowniczą

16.07.2021 - SWD-ST 2.5.117.62

 • 24289 – Zwiększenie ilości szczegółów historii komunikacji z CPR przy eksporcie historii komunikacji do PDF
 • 24210 – Usunięcie niespójności między warunkami kreatora, a polami meldunku dot. sprzętu użytego w działaniach

25.06.2021 - SWD-ST 2.5.117.61

 • 24196 – Poprawienie obsługi kontrolek “Korzystano z: ” dla pola wyboru i pola wartości liczbowych w meldunku
 • 24176 – Dodanie znacznika dla pełnego opisu zdarzenia w szablonach SMS
 • 24197 – Rozwiązanie problemu z sortowaniem po kolumnie “ubezpieczenie ważne do” w wynikach wyszukiwania SIS
 • 24201 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem danych jednostki użytkownika na zakładce zmiany/ostatnia modyfikacja w BSiS

15.04.2021 - SWD-ST 2.5.117.60

 • 24178 – Rozwiązanie problemu z aktualizacją danych dyspozycji w Meldunku danymi z wyjazdu (pojazdy zawrócone z trasy)

10.04.2021 - SWD-ST 2.5.117.59

 • 24179 – Rozwiązanie problemu z aktualizacją danych dyspozycji w meldunku danymi z wyjazdu (dyspozycje KW i KG – rejon działania)
 • 24189 – Usunięcie problemu ze znacznikiem %U w szablonie SMS
 • 24175 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem nadania ID CPR po otrzymaniu z KW PSP zdarzenia bez współrzędnych (błąd parsowania XML)
 • 24182 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem nadmiarowych pojazdów na zestawieniu “Kontrola przeglądów, legalizacji i certyfikacji”

16.03.2021 - SWD-ST 2.5.117.58

 • 24186 – Rozwiązanie problemu związanego z brakiem alarmowania przez sms4dispatch (wyłączenie alarmowania po ponownym uruchomieniu SWD-ST)

03.03.2021 - SWD-ST 2.5.117.57

 • 24170 – Usunięcie wyświetlania stopnia służbowego po dodaniu kropki w nazwie SiS
 • 24169 – Poprawienie prezentacji stanu obsady w oknie dyspozycji po restarcie aplikacji
 • 24172 – Rozwiązanie problemu z wprowadzaniem/modyfikowaniem daty dla zakresu wyszukiwania w EWID

18.01.2021 - SWD-ST 2.5.117.56

 • 24132 – Zwiększenie ilości wysyłanych znaków w wiadomości SMS (integracja z SMS API)

14.01.2021 - SWD-ST 2.5.117.55

 • 24141 – Rozwiązanie problemu ze spójnością komunikatów (brak żądań zmiany treści meldunków po ich odczytaniu)
 • 24158 – Rozwiązanie problemu z otwieraniem nowego meldunku z przypisanym numerem przy próbie zamknięcia okna wyboru roku dla meldunku
 • 24157 – Optymalizacja zapisywania danych do bazy podczas uruchamiania Rejestru Wyjazdów
 • 24154 – Rozwiązanie problemu z wyświetlaniem danych na zestawieniu “Kontroli przeglądów, legalizacji i certyfikacji”

14.12.2020 - SWD-ST 2.5.117.54

 • 24147 – Rozwiązanie problemu z brakiem odpowiedzi SWD-ST podczas otwierania zakładki SMS4Dispatch w konfiguracji urządzeń

12.10.2020 - SWD-ST 2.5.117.53

 • 24147 – Rozwiązanie problemu z brakiem odpowiedzi SWD-ST podczas otwierania zakładki SMS4Dispatch w konfiguracji urządzeń