fbpx

e-Remiza – Polityka prywatności

Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. zdaje sobie sprawę z tego, że Państwa dane osobowe są ważne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w przystępny i przejrzysty sposób jakie Pana/Pani dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania systemu „e-Remiza.pl”, a w szczególności aplikacji mobilnej e-Remiza (Android, iOS)

Kim jesteśmy?

Operatorem systemu e-Remiza jest:

„ABAKUS Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Działowa 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205103, posiadająca numer REGON: 072903418, NIP: 5472001222,

 

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub Inspektorem w swojej gminie/jednostce macierzystej.
W Abakus preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail iod@abakus.net.pl. Możesz jednak również kontaktować się listownie na adres spółki.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone do systemu zarówno dobrowolnie w trakcie rejestracji konta, czyli Twój adres e-mail, Imię, Nazwisko oraz numer telefonu, jak również te wpisane przez osobę upoważnioną w danej jednostce do zarządzania danymi członków OSP.
Jeżeli korzystając z aplikacji napiszesz wiadomość na czacie, wówczas zostanie ona przypisana do Twojego konta.

Pewne informacje gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik ma połączenie z naszymi Usługami. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp i jak z nich korzysta, gromadzimy takie informacje, jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 • geolokalizacja urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej e-Remiza.

W ramach pracy operacyjnej w systemie e-Remiza gromadzone są następujące dane:

 1. Obsługa alarmów przesyłanych przez Usługi Systemu wymaga gromadzenia danych takich jak: lokalizacja Użytkownika, Imię i Nazwisko, Funkcja w Jednostce, sposób alarmowania, numer telefonu alarmowego
 2. Obsługa dokumentacji związanych z udziałem Użytkownika lub Członka Jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych może obejmować gromadzenie danych takich jak: lokalizacja Użytkownika, funkcja w obsadzie osobowej, nazwisko, imię, czas trwania udziału w działaniach,
 3. Obsługa dokumentacji związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, zgodnych ze wzorem Informacji ze Zdarzenia(ustawa o KSRG) może obejmować gromadzenie danych takich jak:
 • zakładka 1-7 p. 7 – właściciel lub użytkownik;
 • zakładka 18-28 p.24 – Dane personalne osób poszkodowanych: Imię i nazwisko, Wiek, Płeć;
 • zakładka 29-32 p.31 – Kierował działaniami: Stopień, Imię i nazwisko, Stanowisko;
 • zakładka 29-32 p.32. – Koordynacja medycznych działań ratowniczych: Stopień, Imię i nazwisko, Lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny
 • zakładka 36: Informację sporządził: Stopień, nazwisko i imię, Wprowadził do bazy: Stopień, nazwisko i imię
 1. Tworzenie wykazu Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Stopień, Kryptonim, Tytuł naukowy, Grupa krwi, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Imię ojca, PESEL, Członek OSP od, Numer konta dla rozliczenia ekwiwalentu, Zatrudniony (Checkbox), Dane adresowe i kontaktowe: E-mail, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Nr piętra, Piętro, Telefon, Telefon komórkowy, Telefon alarmowy, znane Języki obce, Informacje na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Checkbox), Data zgody, Źródło danych osobowych.
 2. Tworzenie wykazu przeszkoleń i badań okresowych dla poszczególnych Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Przeszkolenie (Checkbox), Data Ukończenia, Data ważności, Numer, Organ wydający.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe?

Zebrane dane kontaktowe mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, który utracił dostęp do swojego konta w aplikacji. Dodatkowo, dane (w szczególności numer telefonu i w przypadku odpowiedniego skonfigurowania środowiska przez Administratora Organizacji) mogą być użyte w związku z użyciem funkcjonalności powiadomienia połączeniem telefonicznym na wskazany numer telefonu.

Ponadto korzystamy z twoich informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie  wyłącznie w celu dostarczania naszych Usług Usługobiorcy, Użytkownikom i Członkom Jednostek w ramach Systemu.

 

 

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Zobowiązujemy się, że będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu e-Remiza i Regulaminu (https://abakus.net.pl/oferta/e-remiza-regulamin).

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO), Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:

 • Usługobiorca – w zakresie danych, które Usługobiorca lub wyznaczona przez niego osoba wprowadza samodzielnie do systemu celem skorzystania z funkcjonalności Systemu.
 • Usługodawca – w Okresie Testowym, do momentu zawarcia przez Usługobiorcę Umowy na świadczenie usług w Systemie celem testowania funkcjonalności Systemu.

Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

 

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Ze względu na wykorzystywanie w naszej Aplikacji narzędzi analitycznych od dostawców działających pod markami Google, podmioty te mogą mieć dostęp do danych charakteryzujących sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. dane eksploatacyjne).

Gdy korzystasz z Systemu dzielisz informacjami z innymi Użytkownikami, z którymi się komunikujesz w ramach Jednostki. Każdy Użytkownik kontaktuje się i komunikuje z innymi za pomocą Usług Systemu, np. Użytkownik aplikacji mobilnej udostępnia informacje o sobie(lokalizacja, status),

Użytkownicy posiadający wyższy poziom uprawnień nadany przez Administratora mają dostęp do szerszego zakresu danych niż Użytkownik domyślny, dzięki czemu mogą realizować stawiane im zadania , taki jak m.in. zarządzanie wykazem osób będących członkami Jednostki, uzupełnianie szkoleń i badań okresowych, weryfikacja raportów z alarmowania, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań.

Dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania informacji do naszych dostawców, jedynie w zakresie koniecznym do zrealizowania danej Usługi w ramach Systemu.

Możemy przekazać twoje dane dla Organów ścigania lub w ramach wniosków instytucji prawnych.

W ramach systemu e-Remiza nie wykorzystujemy żadnych zewnętrznych mechanizmów marketingowych, ani nie prowadzimy działań reklamowych z wyjątkiem promocji usług własnych Abakus.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod markami Google. Google daje gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej.

 

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość
e-mail na adres iod@abakus.net.pl. Jeśli wyślesz do nas wniosek o skorzystanie z któregoś z wymienionych praw z adresu e-mail innego niż ten, na który zarejestrowano konto, możemy żądać dodatkowych informacji pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek. Najprostszą opcją zgłoszenia takiego wniosku jest skorzystanie z dedykowanej opcji, dostępnej po zalogowaniu do serwisu e-Remiza WWW.