fbpx

e-Remiza – Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W SYSTEMIE e-REMIZA (wersja 3.02)

wersja obowiązująca od 25.05.2018

1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach Systemu E-REMIZA, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych lub odpowiednio innych informacji o jego użytkownikach; i w umowach zawartych przez Abakus, stanowi – stosownie do treści nawiązywanych na ich podstawie stosunków prawnych – nieodłączny ich element.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 • E-REMIZA, System E-REMIZA, System – platforma informatyczna dedykowana dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych podmiotów z sektora ratownictwa publicznego i przeznaczona do zarządzania wybranymi danymi zawartymi w systemie e-Remiza. Platforma ta funkcjonuje w oparciu o środowisko internetowe;
 • Cennik – załącznik do Regulaminu, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w Systemie E-REMIZA, informacje dotyczące wysokości i warunków odpłatności za Usługi;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego; treść Regulaminu dostępna jest do pobrania w formie pliku PDF pod adresem http://www.e-remiza.pl/index.php/regulamin/ ;
 • Siła wyższa – zdarzenia losowe, których wystąpienie nie jest w żaden sposób zależne od Usługodawcy lub Usługobiorcy, których przewidzenie było dla nich niemożliwe tj. klęska żywiołowa, pożar, zalanie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne o intensywności przekraczającej zjawiska zwykle występujące w danym miejscu i czasie;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na świadczenie Usług w ramach Systemu E-REMIZA na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • Usługa – każda usługa świadczona w ramach systemu E-REMIZA, w tym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 tekst jednolity);
 • Usługodawca, Abakus – Spółka Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Działowej 8a, 43-300 Bielsko-Biała; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000205103; NIP: 547-200-12-22, numer REGON: 072903418, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: info@abakus.net.pl;
 • Jednostka – w Systemie wyróżniamy pojęcie Jednostki jako podmiotu organizacyjnego. Zadaniem Jednostki jest zebranie Użytkowników w grupę, która jest odpowiednikiem ich fizycznej przynależności (np. członkostwa) do określonej Jednostki (organizacji, stowarzyszenia, podmiotu) odwzorowanej w Systemie. Dana Jednostka może utworzyć grupę złożoną z innych Jednostek, tworząc strukturę drzewiastą (na zasadzie relacji nadrzędny-podrzędny). Wyróżniamy następujące rodzaje Jednostek: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej(OSP), jednostka Państwowej Straży Pożarnej(PSP), jednostka administracji samorządowej w określonym powiecie(JAS), podmiot z sektora ratownictwa publicznego(SRP). System domyślnie zawiera strukturę drzewa (podległości) składającą się z następujących gałęzi: OSP(najniższy poziom – 0(zero)), JAS (poziom grupujący -1), PSP(poziom grupujący – 2). System dopuszcza inne sposoby grupowania i podległości Jednostek określane na specjalne życzenie Usługobiorcy.
 • Usługobiorca – Jednostka, która korzysta z Usług w ramach Systemu E-REMIZA w oparciu o Umowę. Usługobiorca w ramach zawartej Umowy uzyskuje od Usługodawcy dostęp do funkcjonalności i informacji Systemu dla upoważnionych przez siebie Użytkowników, dla określonej listy Jednostek; Usługobiorca wyznacza Użytkownika typu Administrator, który w jej imieniu administruje ustawieniami, konfiguracją oraz uprawnieniami dla innych Użytkowników Systemu w Jednostkach objętych Umową.
 • Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Usług Systemu posiadająca aktywne konto w Systemie E-REMIZA lub osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu w czasie trwania Okresu Testowego. Każdy nowy Użytkownik po rejestracji otrzymuje domyślny zestaw uprawnień w ramach Umowy i uzyskuje dostęp do Systemu w zakresie podstawowych informacji, ograniczonych do Jednostki, do której przynależy. Uprawnieniami Użytkowników zarządza Użytkownik typu Administrator.;
 • Użytkownik typu Administrator, Administrator – specjalny Użytkownik Systemu z nadanymi przez Usługobiorcę uprawnieniami do konfiguracji Systemu w zakresie Jednostek, statusu i uprawnień innych Użytkowników,
 • Członek Jednostki – osoba będąca członkiem danej Jednostki, która nie posiada aktywnego konta Użytkownika w Systemie. Członek Jednostki może być ewidencjonowany oraz alarmowany za pomocą Usług Systemu.
 • Okres testowy – okres czasu w którym możliwe jest korzystanie z Systemu bez potrzeby zawierania pisemnej Umowy na świadczenie usług w Systemie przez Użytkownika;
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zawierający Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu E-REMIZA , do której znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiana w zakresie i rodzajach świadczonych Usług wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że zmiany te nie dotyczą spraw wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza szczegółów technicznych świadczonych Usług.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń”.

2- Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy poprzez System E-REMIZA następujących Usług:
  1. udostępnianie aplikacji internetowej „e-Remiza WWW” umożliwiającej zdalny dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) Jednostki danego Użytkownika w Systemie w sieci Internet;
  2. tworzenie i zarządzanie zasobami informacyjnymi bazy danych z Jednostki;
  3. udostępnianie aplikacji mobilnej „e-Remiza mobilna” umożliwiającej z urządzeń mobilnych dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) Jednostki danego Użytkownika w systemie e-Remiza, oraz obsługę alarmów;
  4. udostępnienie aplikacji internetowej o nazwie „Tablica Gotowości Bojowej” umożliwiającej zdalny dostęp do zagregowanych informacji zarejestrowanych w Systemie E-REMIZA;
  5. alarmowanie zarejestrowanych w Systemie E-REMIZA Użytkowników oraz Członków Jednostek., Alarmowanie Jednostki z poziomu SK PSP wymagana uzyskania zgody na przesyłanie informacji alarmowej od właściwej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej; alarmowanie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu realizowane jest na trzy sposoby poprzez:
   1. przesyłanie informacji o alarmie do urządzeń mobilnych wykorzystywanych  przez    Użytkowników;
   2. dzwonienie za pomocą publicznej usługi telefonicznej na numery telefonów Użytkowników i Członków Jednostki zarejestrowane w Systemie;
   3. przesyłanie krótkiej wiadomości SMS ze szczegółami alarmu na numery telefonów Użytkowników i Członków Jednostki zarejestrowane w Systemie.
  6. wsparcie techniczne i konsultacje dla Użytkowników w zakresie Usług wykorzystywanych w ramach Systemu;
  7. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji służących do obsługi Systemu E-REMIZA przez Użytkowników wymienionych w §1 ust. 2 każdej Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu, przez czas jej trwania, bez prawa do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
   1. wykorzystanie Systemu w przez Użytkowników wyłącznie do celów statusowych Jednostek w których są zarejestrowani, zgodnie z jej przeznaczeniem,
   2. organizowanie przez Użytkowników wewnętrznych, tj. w ramach Jednostki, szkoleń połączonych z wyświetlaniem aplikacji w ramach prezentacji,
   3. wydruk danych,
   4. utrwalanie danych pochodzących z Systemu,
   5. wykorzystanie danych w ramach statystyk,
   6. umieszczenie informacji o korzystaniu z Systemu na stronie internetowej Jednostki Użytkowników.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane według następujących zasad:
  1. System e-Remiza z którego korzysta Użytkownicy dostępny jest na serwerze internetowym znajdującym się pod adresem https://www.e-remiza.pl/;
  2. Usługodawca udziela dostępu do Systemu przy pomocy którego Użytkownik  mogą zarządzać zasobami informacyjnymi (bazą danych) Jednostki do której posiadają nadane im uprawnienia;
  3. Zakres przetwarzanych danych w Systemie, do jakich Użytkownik ma dostęp przy pomocy Systemu, określany jest przez Użytkownika typu Administrator wyznaczonego każdorazowo przez Usługobiorcę;
  4. Użytkownik typu Administrator może rozszerzyć poziom i zakres widoczności przez Użytkownika danych o inne Jednostki w ramach drzewa podległości, z zachowaniem nadanych przez Usługobiorcę uprawnień i zasad bezpieczeństwa Systemu. Zakres modyfikacji jakie może dokonywać Administrator ograniczony jest zakresem Umowy jaką posiada Usługobiorca;
  5. Domyślnie każda nowo zarejestrowana Jednostka w Systemie posiada Użytkownika typu Administrator i jest nim pierwsza osoba, która dokona rejestracji. Aby uniknąć nieporozumień osoba taka składa oświadczenie o treści: „Rejestrując się w systemie e-Remiza oświadczam, że działam za zgodą i wiedzą zarządu Jednostki ”.
  6. W przypadku błędnego lub niewłaściwego wskazania Użytkownika typu Administrator Usługobiorca lub inna umocowana prawnie osoba reprezentująca Jednostkę może zmienić takiego Użytkownika poprzez pisemne zwrócenie się do Usługodawcy. W treści żądania należy wskazać okoliczności zmiany oraz podać konto innego Użytkownika, który ma otrzymać rolę Administratora, z zastrzeżeniem faktu, iż w każdej Jednostce musi być co najmniej jeden użytkownik typu Administrator. Jeśli w przesłanym żądaniu nie zostanie wskazane inaczej, to  konto dotychczasowego Administratora wraca do poziomu domyślnego. Usługodawca, poprzez swoich pracowników będzie udzielał Usługobiorcy lub osobom reprezentującym jednostki OSP (w tym Użytkownikom),   konsultacji z zakresu użytkowania Systemu w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00 poprzez następujące kanały komunikacji:
   1. infolinia Systemu e-Remiza pod nr tel. 338193925 wew.3,
   2. oficjalny profil społecznościowy, prowadzony na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/eremizapl/ , użytkownik @eremizapl
   3. poprzez wiadomości e-mail pod adresem kontakt@e-remiza.pl
 3. Zgłoszenia awarii oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu przyjmowane będą przez Usługodawcę całodobowo pod jego adresem e-mail: serwis@abakus.net.pl, przy czym czas w jakim Usługodawca powinien zareagować na każdorazowe zgłoszenie wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
 4. Korzystanie z Usług w Systemie E-REMIZA wymaga spełnienia następujących warunków:
 1. Dostęp Użytkownika do Systemu możliwy jest z komputera posiadającego połączenie z siecią Internet;
 2. Dostęp Użytkownika do Systemu e-Remiza realizowany jest na dwa sposoby:
  1. przez zalogowanie się w witrynie https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/logowanie
  2. przez zalogowanie się w aplikacji mobilnej o nazwie „e-Remiza” pobranej z oficjalnego sklepu Google Play lub Apple Store.
 3. Dla prawidłowego działania Systemu E-REMIZA w sposób opisany w pkt 2 powyżej wymagane jest posługiwanie się przez Użytkownika każdorazowo najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych, tj.: Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Chrome lub Safari oraz systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej / iOS w wersji 9 lub wyższej, w przypadku aplikacji mobilnej;
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu jest udzielenie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do tego Systemu po uprzednim  zawarciu Umowy;
 5. Korzystający z Systemu Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Systemie wyłącznie takich danych, na jakie pisemną zgodę wyraził wobec niego właściwy Administrator wyznaczony przez Usługobiorcę. Usługobiorca zapewnia, że wprowadzane dane będą zgodne z prawdą i stanem faktycznym;
 6. Uzyskanie dostępu do Systemu, polega na udzieleniu Usługobiorcy i Użytkownikom przez Usługodawcę loginu (adresu e-mail) oraz hasła, które należy wprowadzać każdorazowo po jego uruchomieniu;
 7. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację w Systemie „e-Remiza”. Login jest jednocześnie adresem e-mail korespondencyjnym Użytkownika;
 8. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
 9. Użytkownicy zobowiązani są do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i ingerencji osób do tego nieupoważnionych w funkcjonowanie Systemu „e- Remiza”, Usługodawca zwolniony zostaje z przyjętych obowiązków w zakresie konsultacji i serwisu Systemu. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z ewentualnym świadczeniem swoich usług będących wynikiem ingerencji w funkcjonowanie Systemu przez osoby do tego nieupoważnione (naprawy, konsultacje, dojazdy, itd.), każdorazowo ponosi Usługobiorca;
 10. Hasło musi spełniać zasady, przyjętej pomiędzy Stronami, polityki bezpieczeństwa – tzn. musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę;
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników haseł lub identyfikatorów osobom nieupoważnionym;
 12. Do wykorzystywania aplikacji mobilnej Systemu „e-Remiza” konieczne jest zapewnienie przez Użytkowników:
  • Tabletu lub telefonu komórkowego typu smartfon działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 4.1 lub wyższej / iOS w wersji 9 lub wyższej wyposażonego w moduł GPS oraz aparat fotograficzny;
  • Abonamentu telefonicznego do w/w telefonu typu smartfon lub tabletu, posiadającego aktywną usługę transmisji danych z minimalnym limitem min. 100 (sto) Megabajtów (MB) na miesiąc.
 1. Czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, uważa się za świadczone w równym stopniu na rzecz Usługobiorcy.

3 – Okres testowy

 1. W celu promowania Systemu e-remiza Usługodawca przewiduje możliwość korzystania z Systemu w ramach „okresu testowego”.
 2. W okresie testowym Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu,
 3. Użytkownik okresu testowego nie ponosi opłat z tytułu korzystania z Systemu,
 4. Brak opłat za korzystanie z Systemu nie zwalnia Użytkownika „okresu testowego” z przestrzegania niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.

4 – Obowiązki Stron Umowy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić Usługodawcy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, zapewniających właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zapisów Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu obowiązującej pomiędzy nimi z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator zarządza Usługą alarmowania Jednostki w ramach której konfiguruje listę osób składającą się z Użytkowników i Członków Jednostki. Osoby te będą alarmowane za pomocą Usług Systemu. W ramach konfiguracji określana jest aktywna lista osób podlegających alarmowaniu oraz sposób ich alarmowania. Administrator odpowiada za skład listy osób oraz poprawność zawartych w niej danych, w tym poprawną identyfikację poszczególnych osób i numerów telefonów.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania awarii Systemu związanych z alarmowaniem, w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania ich zgłoszenia. W przypadku gdy awarię Systemu będzie charakteryzował – z przyczyn od Usługodawcy niezależnych – taki stopień skomplikowania, że Usługodawca nie będzie miał technicznych możliwości usunięcia jej w czasie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie poinformuje zgłaszającego awarię Usługobiorcę lub zgłaszającego awarię Użytkownika o wystąpieniu takiej okoliczności i oznaczy czas, w jakim taka awaria zostanie usunięta. W takiej sytuacji Postanowienie 9 ust. 2 Regulaminu nie ma zastosowania.
 5. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od Usługobiorcy w trakcie realizacji zawartej pomiędzy nimi Umowy zgodnie z Postanowieniem 7 Regulaminu pn. „Przetwarzanie Danych Osobowych” .
 6. Usługodawca uzależnia zrealizowanie swoich zobowiązań od należytego wykonania obowiązków przyjętych przez Usługobiorcę w treści Umowy lub Regulaminu (jako elementu tej Umowy), a nadto:
  1. Wykorzystania Systemu zgodnie z udostępnioną dokumentacją i instrukcjami obsługi;
  2. Przekazywaniu Usługodawcy wszelkich informacji o nieprawidłowościach w działaniu Systemu ;
  3. Niepodejmowaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócania lub uszkodzenia Systemu.
 7. Za działania i zaniechania Użytkowników, Usługobiorca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

5 – Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca dołoży starań, by świadczyć swe usługi zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia usług drogą elektroniczną i z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usług oraz z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Usług w następujących okolicznościach:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
  2. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, wynikających z awarii powstałych u dostawców usług trzecich, z których korzysta Usługodawca. Do dostawców usług trzecich należą: dostawcy usług serwerowych, hostingu, telefonii publicznej oraz komunikacji SMS,
  3. z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Użytkowników;
  4. z przyczyn leżących po stronie osób i podmiotów trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona, a którzy zostali Usługodawcy wskazani przez Usługobiorcę;
  5. z powodu nieprawidłowego, tj. nieodpowiadającego zobowiązaniom przyjętym w Umowie lub Regulaminie oraz wbrew wskazaniom pochodzącym od Usługodawcy – wykorzystania świadczonej usługi przez Usługobiorcę lub Użytkowników;
  6. z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje również do wiadomości oraz akceptuje, że:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działań lub zaniechań służbowych Usługobiorcy lub Użytkowników prowadzonych z wykorzystaniem w jej ramach Systemu ;
  2. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań aby minimalizować czas związany z niedostępnością Systemu;
  3. Każdorazowo w przypadku planowanych przerw Usługodawca będzie z wyprzedzeniem informował o tym fakcie Usługobiorcę lub Użytkowników poprzez wiadomość wysyłaną poprzez CZAT w aplikacji mobilnej oraz na adres email Administratora podany podczas rejestracji w Systemie.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy za szkody wyrządzone z wyłącznej winy Usługodawcy aktualizująca się w przypadku nie występowania przesłanek negatywnych, o których mowa w ust 2 i 3 powyżej, ograniczona jest do łącznej wysokości wynagrodzenia podstawowego netto za korzystanie z Systemu, określonego w Umowie o świadczenie usług w ramach Systemu .

6 – Ochrona danych Usługobiorcy i Użytkownika

 1. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika.
 2. Użytkownik nie może, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, wprowadzać do Systemu jakichkolwiek treści bezprawnych oraz nieprawdziwych.
 3. Usługobiorca i Użytkownik mają prawo wglądu i zmiany wprowadzanych przez siebie do Systemu danych, w tym danych osobowych, a także usuwania ich w zakresie, który nie uniemożliwia świadczenia Usług lub rozliczenia świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych Usługobiorcy i Użytkowników poza Usługi Systemu bez wiedzy i pisemnej zgody osób, których te dane dotyczą; postanowienie to nie dotyczy danych zanonimizowanych, przetwarzanych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz danych udostępnianych na zarządzenie odpowiednich organów państwowych.

7 – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu i niniejszego Regulaminu.
 2. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO), Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:
  • Usługobiorca – w zakresie danych, które Usługobiorca lub wyznaczona przez niego osoba wprowadza samodzielnie do systemu celem skorzystania z funkcjonalności Systemu.
  • Usługodawca – w Okresie Testowym, do momentu zawarcia przez Usługobiorcę Umowy na świadczenie usług w Systemie celem testowania funkcjonalności Systemu.
 3. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 4. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

Zależnie od tego, z jakich Usług korzysta Użytkownik lub Usługobiorca, musimy gromadzić różne informacje na temat Użytkownika. Oto jak to robimy:

 1. Informacje przekazywane przez Użytkownika .

Gromadzimy informacje, które Użytkownik  przekazują do Systemu, gdy korzystają z Usług. Przykład:

  1. Rejestracja nowego konta w Systemie wymaga podania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Jednostki.
  2. Tworzenie wykazu Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Stopień, Kryptonim, Tytuł naukowy, Grupa krwi, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Imię ojca, PESEL, Członek OSP od, Numer konta dla rozliczenia ekwiwalentu, Zatrudniony (Checkbox), Dane adresowe i kontaktowe: E-mail, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Nr piętra, Piętro, Telefon, Telefon komórkowy, Telefon alarmowy, znane Języki obce, Informacje na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Checkbox), Data zgody, Źródło danych osobowych.
  3. Tworzenie wykazu przeszkoleń i badań okresowych dla poszczególnych Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Przeszkolenie (Checkbox), Data Ukończenia, Data ważności, Numer, Organ wydający.
  4. Obsługa alarmów przesyłanych przez Usługi Systemu wymaga gromadzenia danych takich jak: lokalizacja Użytkownika, Imię i Nazwisko, Funkcja w Jednostce, sposób alarmowania, numer telefonu alarmowego
  5. Obsługa dokumentacji związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, zgodnych ze wzorem Informacji ze Zdarzenia(ustawa o KSRG) może obejmować gromadzenie danych takich jak:
   • zakładka 1-7 p. 7 – właściciel lub użytkownik;
   • zakładka 18-28 p.24 – Dane personalne osób poszkodowanych: Imię i nazwisko, Wiek, Płeć;
   • zakładka 29-32 p.31 – Kierował działaniami: Stopień, Imię i nazwisko, Stanowisko;
   • zakładka 29-32 p.32. – Koordynacja medycznych działań ratowniczych: Stopień, Imię i nazwisko, Lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny
   • zakładka 36: Informację sporządził: Stopień, nazwisko i imię, Wprowadził do bazy: Stopień, nazwisko i imię
  6. Obsługa dokumentacji związanych z udziałem Użytkownika lub Członka Jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych może obejmować gromadzenie danych takich jak: funkcja w obsadzie osobowej, nazwisko, imię, czas trwania udziału w działaniach,
 1. Informacje na temat Użytkownika automatycznie gromadzone podczas korzystania z Usług Systemu. Pewne informacje gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik ma połączenie z naszymi Usługami. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp i jak z nich korzysta, gromadzimy takie informacje, jak:
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 2. Jak korzystamy z tych informacji?

Korzystamy z tych informacji w sposób opisany poniżej wyłącznie w celu dostarczania naszych Usług Usługobiorcy, Użytkownikom i Członkom Jednostek w ramach Systemu . Oto jak to robimy:

    1. Korzystamy z informacji, które gromadzimy, aby dostarczać Usługi Usługobiorcy, Użytkownikom i Członkom Jednostek. Na przykład korzystamy z nich, aby:
     1. tworzyć i zarządzać kontami Użytkowników;
     2. przekazywać Użytkownikom informacje na temat poszczególnych Usług;
     3. umożliwiać komunikację pomiędzy Użytkownikami oraz świadczyć inne usługi społecznościowe(wzajemna widoczność Użytkowników, czat)
     4. świadczyć usługi pomocy technicznej;
     5. powiadamiać użytkowników o aktualizacjach Usług oraz niedostępności Usług
    2. Doskonalenie i rozwijanie naszych usług i sposobu korzystania z nich przez użytkownika.
    3. Nadzorowanie prawidłowej pracy Systemu i Usług poprzez monitorowanie jego pracy oraz weryfikację nieprawidłowości, w szczególności dbamy o jednoznaczność i rozliczalność korzystania z Usług przez Użytkowników.
 1. Jak i komu udostępniamy informacje w Systemie?
  1. Gdy korzystasz z Systemu dzielisz informacjami z innymi Użytkownikami, z którymi się komunikujesz w ramach Jednostki. Każdy Użytkownik kontaktuje się i komunikuje z innymi za pomocą Usług Systemu, np. Użytkownik aplikacji mobilnej udostępnia informacje o sobie(lokalizacja, status),
  2. Użytkownicy posiadający wyższy poziom uprawnień nadany przez Administratora mają dostęp do szerszego zakresu danych niż Użytkownik domyślny, dzięki czemu mogą realizować stawiane im zadania , taki jak m.in. zarządzanie wykazem osób będących członkami Jednostki, uzupełnianie szkoleń i badań okresowych, weryfikacja raportów z alarmowania, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań.
  3. Dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania informacji do naszych dostawców, jedynie w zakresie koniecznym do zrealizowania danej Usługi w ramach Systemu.
  4. Organy ścigania lub wnioski instytucji prawnych.
 2. W jaki sposób użytkownicy mogą skorzystać z praw przysługujących im na mocy RODO ?

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usunięcia jak również do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania jego danych i wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać drogą formalną na adres Usługodawcy.

 1. Czy dane Systemu trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie. W żadnym wypadku nie przewidujemy przenoszenia ani udostępniania danych Systemu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. W ramach ochrony Danych Osobowych Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez Usługodawcę;
  3. zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;
  4. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych;
  5. niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem Umowy.
 2. Udostępnienie przez Użytkownika wskazanych w Systemie E-REMIZA danych osobowych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia Usług.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych teleadresowych koniecznych m.in. do wystawiania faktur, doręczeń i zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 4. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 tekst jednolity), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu, przy czym podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, w szczególności danych identyfikujących Usługobiorcę lub Użytkownika oraz umożliwiających świadczenie i rozliczanie Usług.
 6. W celu realizacji Umowy i Regulaminu Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu w sposób niezgodny z prawem, Umową lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8 – Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu e – Remiza

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu w każdym czasie, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu  przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu bez podania przyczyn, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wyłącza się w tym wypadku ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy względem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu w każdym czasie bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn – z chwilą stwierdzenia, że:
  1. Usługobiorca lub Użytkownik OSP rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu mimo uprzedniego wezwania Usługobiorcy przez Usługodawcę do usunięcia tych naruszeń i wyznaczanie w tym celu odpowiedniego terminu;
  2. Usługobiorca lub Użytkownik OSP korzysta z Usług niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  3. Usługobiorca lub Użytkownik OSP wprowadza do Systemu treści sprzeczne z prawem, bądź nieprawdziwe;
  4. Usługobiorca lub Użytkownik OSP działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu przez Usługodawcę, dla swej skuteczności, musi być złożone Usługobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9 – Kary umowne

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w formie kar umownych.
 2. Usługobiorca może dochodzić od Usługodawcy kary umownej w razie wystąpienia niedostępności Systemu jednocześnie dla wszystkich jednostek OSP których dotyczy konkretna Umowa o świadczenie usług w ramach Systemu, przy czym owa niedostępność musi być wynikiem wyłącznej winy Usługodawcy – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia podstawowego netto Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie, za każdy dzień takiej jednoczesnej niedostępności, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż suma kar umownych z tytułu wystąpienia zdarzenia o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie może przekroczyć ogółem 50% wartości wynagrodzenia podstawowego netto  Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie. Niedostępność, o której mowa w niniejszym postanowieniu nie obejmuje planowanej przerwy w funkcjonowaniu Systemu .

10 – Cookies

 1. Podczas korzystania z Systemu w urządzeniach Usługobiorcy i pozostałych Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”), co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje dodatkowo, że:
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny identyfikator.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Systemu;
   2. rozpoznawania urządzenia Użytkownika;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Systemu w celu umożliwienia ulepszania ich struktury i zawartości;
   4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. dostarczania Użytkownikowi treści marketingowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  3. W Systemie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Systemu „e-Remiza”;
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania;
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
   4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Systemu „e-Remiza”;
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu , w tym w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu stron internetowych Systemu”.
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Systemu „e-Remiza” może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Systemie z zastrzeżeniem tych stron, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Przez korzystanie z Systemu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. O przechowywaniu plików Cookies Użytkownik jest informowany na stronie głównej witryny pod adresem e-remiza.pl.

11 – Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018.
 2. Usługobiorca Systemu E-REMIZA jest informowany o zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną i ma prawo w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem jako wiążących postanowień Regulaminu o zmienionej treści.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Usługobiorca przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-remiza.pl bądź listownie na adres Usługodawcy: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43 – 300 Bielsko – Biała.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługobiorcę Umowy z Usługodawcą i następuje na zasadach określonych w Postanowieniu 8 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu niestanowiące Reklamacji Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@e-remiza.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.
 7. Wersja 3.02 – wiążąca jest wersja PDF