fbpx

e-Remiza – Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W SYSTEMIE e-REMIZA (wersja 3.06)

wersja obowiązująca od 01.01.2024

1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach Systemu E-REMIZA, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych lub odpowiednio innych informacji o jego użytkownikach; i w umowach zawartych przez Abakus, stanowi – stosownie do treści nawiązywanych na ich podstawie stosunków prawnych – nieodłączny ich element.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 • E-REMIZA, System E-REMIZA, System – platforma informatyczna dedykowana dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych podmiotów z sektora ratownictwa publicznego i przeznaczona do zarządzania wybranymi danymi zawartymi w systemie e-Remiza. Platforma ta funkcjonuje w oparciu o środowisko internetowe.
 • Cennik – zawiera zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w Systemie E-REMIZA, informacje dotyczące wysokości i warunków odpłatności za Usługi. Aktualny Cennik dostępny jest na stronie WWW: https://abakus.net.pl/oferta/e-remiza-cennik-i-oferta_2023.
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego; treść Regulaminu dostępna jest do pobrania w formie pliku PDF pod adresem http://www.e-remiza.pl/index.php/regulamin/ .
 • Siła wyższa – zdarzenia losowe, których wystąpienie nie jest w żaden sposób zależne od Usługodawcy lub Usługobiorcy, których przewidzenie było dla nich niemożliwe tj. klęska żywiołowa, pożar, zalanie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne o intensywności przekraczającej zjawiska zwykle występujące w danym miejscu i czasie.
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na świadczenie Usług w ramach Systemu E-REMIZA na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Usługa – każda usługa świadczona w ramach systemu E-REMIZA, w tym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 tekst jednolity).
 • Usługodawca, Abakus – Spółka Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Działowej 8a, 43-300 Bielsko-Biała; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000205103; NIP: 547-200-12-22, numer REGON: 072903418, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: info@abakus.net.pl.
 • Jednostka – w Systemie wyróżniamy pojęcie Jednostki jako podmiotu organizacyjnego. Zadaniem Jednostki jest zebranie Użytkowników w grupę, która jest odpowiednikiem ich fizycznej przynależności (np. członkostwa) do określonej Jednostki (organizacji, stowarzyszenia, podmiotu) odwzorowanej w Systemie. Dana Jednostka może utworzyć grupę złożoną z innych Jednostek, tworząc strukturę drzewiastą (na zasadzie relacji nadrzędny-podrzędny). Wyróżniamy następujące rodzaje Jednostek: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej(OSP), jednostka Państwowej Straży Pożarnej(PSP), jednostka administracji samorządowej w określonym powiecie(JAS), podmiot z sektora ratownictwa publicznego(SRP). System domyślnie zawiera strukturę drzewa (podległości) składającą się z następujących gałęzi: OSP(najniższy poziom – 0(zero)), JAS (poziom grupujący -1), PSP(poziom grupujący – 2). System dopuszcza inne sposoby grupowania i podległości Jednostek określane na specjalne życzenie Usługobiorcy.
 • Usługobiorca – Jednostka, która korzysta z Usług w ramach Systemu E-REMIZA w oparciu o Umowę. Usługobiorca w ramach zawartej Umowy uzyskuje od Usługodawcy dostęp do funkcjonalności i informacji Systemu dla upoważnionych przez siebie Użytkowników, dla określonej listy Jednostek; Usługobiorca wyznacza Użytkownika typu Administrator, który w jej imieniu administruje ustawieniami, konfiguracją oraz uprawnieniami dla innych Użytkowników Systemu w Jednostkach objętych Umową.
 • Użytkownik, Użytkownik OSP – osoba fizyczna upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Usług Systemu posiadająca aktywne konto w Systemie E-REMIZA lub osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu w czasie trwania Okresu Testowego. Każdy nowy Użytkownik po rejestracji otrzymuje domyślny zestaw uprawnień w ramach Umowy i uzyskuje dostęp do Systemu w zakresie podstawowych informacji, ograniczonych do Jednostki, do której przynależy. Uprawnieniami Użytkowników zarządza Użytkownik typu Administrator.
 • Użytkownik typu Administrator, Administrator – specjalny Użytkownik Systemu z nadanymi przez Usługobiorcę uprawnieniami do konfiguracji Systemu w zakresie Jednostek, statusu i uprawnień innych Użytkowników.
 • Członek Jednostki – osoba będąca członkiem danej Jednostki, która nie posiada aktywnego konta Użytkownika w Systemie. Członek Jednostki może być ewidencjonowany oraz alarmowany za pomocą Usług Systemu.
 • Okres testowy – okres czasu w którym możliwe jest korzystanie z Systemu bez potrzeby zawierania pisemnej Umowy na świadczenie usług w Systemie przez Użytkownika;
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zawierający Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu E-REMIZA , do której znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • System Rejestracji Zgłoszeń – system wykorzystywany przez Usługodawcę do obsługi zgłoszeń Użytkowników (https://zgloszenia.abakus.net.pl/ticket/).
 • Fogees – to nowoczesna aplikacja, umożliwiająca dokładną analizę̨ stanu zanieczyszczeń́ powietrza na danym terenie. Dane z pomiarów prezentowane są̨ w czasie rzeczywistym, co ułatwia reagowanie i podejmowanie decyzji. Aplikacja Fogees jest wynikiem realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza” (nr projektu POIR.04.01.01-00-0078/18), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie https://abakus.net.pl/oferta/fogees.
 1. Zmiana w zakresie i rodzajach świadczonych Usług wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że zmiany te nie dotyczą spraw wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza szczegółów technicznych świadczonych Usług.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń”.

2- Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy poprzez System E-REMIZA następujących Usług:
  1. udostępnianie aplikacji internetowej „e-Remiza WWW” umożliwiającej zdalny dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) Jednostki danego Użytkownika w Systemie w sieci Internet,
  2. tworzenie i zarządzanie zasobami informacyjnymi bazy danych z Jednostki,
  3. udostępnianie aplikacji mobilnej „e-Remiza mobilna” umożliwiającej z urządzeń mobilnych dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) Jednostki danego Użytkownika w systemie e-Remiza, oraz obsługę alarmów,
  4. udostępnienie aplikacji internetowej o nazwie „Tablica Gotowości Bojowej” umożliwiającej zdalny dostęp do zagregowanych informacji zarejestrowanych w Systemie E-REMIZA,
  5. alarmowanie zarejestrowanych w Systemie E-REMIZA Użytkowników oraz Członków Jednostek. Alarmowanie Jednostki z poziomu SK PSP wymagana uzyskania zgody na przesyłanie informacji alarmowej od właściwej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej; alarmowanie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu realizowane jest na trzy sposoby poprzez:
   1. przesyłanie informacji o alarmie do urządzeń mobilnych wykorzystywanych  przez Użytkowników,
   2. dzwonienie za pomocą publicznej usługi telefonicznej na numery telefonów Użytkowników i Członków Jednostki zarejestrowane w Systemie,
   3. przesyłanie krótkiej wiadomości SMS ze szczegółami alarmu na numery telefonów Użytkowników i Członków Jednostki zarejestrowane w Systemie.
  6. wsparcie techniczne i konsultacje dla Użytkowników w zakresie Usług wykorzystywanych w ramach Systemu,
  7. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji służących do obsługi Systemu E-REMIZA przez Użytkowników wymienionych w §1 ust. 2 każdej Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu, przez czas jej trwania, bez prawa do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
   1. wykorzystanie Systemu w przez Użytkowników wyłącznie do celów statusowych Jednostek w których są zarejestrowani, zgodnie z jej przeznaczeniem,
   2. organizowanie przez Użytkowników wewnętrznych, tj. w ramach Jednostki, szkoleń połączonych z wyświetlaniem aplikacji w ramach prezentacji,
   3. wydruk danych,
   4. utrwalanie danych pochodzących z Systemu,
   5. wykorzystanie danych w ramach statystyk,
   6. umieszczenie informacji o korzystaniu z Systemu na stronie internetowej Jednostki Użytkowników.
  8. Udostępnienie platformy Fogees, służącej do prognozowania i symulowania stanu jakości powietrza w obszarze jednostki administracyjnej. W ramach zaoferowanej usługi systemu e-Remiza zostanie udostępniona następująca funkcjonalność:
   1. Dostęp do portalu Fogees w celu podglądu symulacji prognozy przemieszczania się smogu na terenie własnej gminy dla różnych warunków pogodowych,
   2. Możliwość integracji z wskazanym czujnikiem jakości powietrza,
   3. Możliwość uzyskania rozszerzonego dostępu do systemu Fogees z widokiem bieżącej prognozy przemieszczania się smogu na terenie własnej gminy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane według następujących zasad:
  1. System e-Remiza z którego korzysta Użytkownicy dostępny jest na serwerze internetowym znajdującym się pod adresem https://www.e-remiza.pl/,
  2. Usługodawca udziela dostępu do Systemu przy pomocy którego Użytkownik  mogą zarządzać zasobami informacyjnymi (bazą danych) Jednostki do której posiadają nadane im uprawnienia,
  3. Zakres przetwarzanych danych w Systemie, do jakich Użytkownik ma dostęp przy pomocy Systemu, określany jest przez Użytkownika typu Administrator wyznaczonego każdorazowo przez Usługobiorcę,
  4. Użytkownik typu Administrator może rozszerzyć poziom i zakres widoczności przez Użytkownika danych o inne Jednostki w ramach drzewa podległości, z zachowaniem nadanych przez Usługobiorcę uprawnień i zasad bezpieczeństwa Systemu. Zakres modyfikacji jakie może dokonywać Administrator ograniczony jest zakresem Umowy jaką posiada Usługobiorca,
  5. Domyślnie każda nowo zarejestrowana Jednostka w Systemie posiada Użytkownika typu Administrator i jest nim pierwsza osoba, która dokona rejestracji. Aby uniknąć nieporozumień osoba taka składa oświadczenie o treści: „Rejestrując się w systemie e-Remiza oświadczam, że działam za zgodą i wiedzą zarządu Jednostki <nazwa Jednostki, której ta operacja dotyczy>”,
  6. W przypadku błędnego lub niewłaściwego wskazania Użytkownika typu Administrator Usługobiorca lub inna umocowana prawnie osoba reprezentująca Jednostkę może zmienić takiego Użytkownika poprzez pisemne zwrócenie się do Usługodawcy. W treści żądania należy wskazać okoliczności zmiany oraz podać konto innego Użytkownika, który ma otrzymać rolę Administratora, z zastrzeżeniem faktu, iż w każdej Jednostce musi być co najmniej jeden użytkownik typu Administrator. Jeśli w przesłanym żądaniu nie zostanie wskazane inaczej, to  konto dotychczasowego Administratora wraca do poziomu domyślnego. Usługodawca, poprzez swoich pracowników będzie udzielał Usługobiorcy lub osobom reprezentującym jednostki OSP (w tym Użytkownikom),   konsultacji z zakresu użytkowania Systemu w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00 poprzez następujące kanały komunikacji:
   1. infolinia Systemu e-Remiza pod nr tel. 338193925 wew.3,
   2. oficjalny profil społecznościowy, prowadzony na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/eremizapl/ , użytkownik @eremizapl,
   3. poprzez wiadomości e-mail pod adresem kontakt@e-remiza.pl,
 3. Zgłoszenia użytkowników Systemu, związane z obsługą świadczonej usługi przez Usługodawcę, obsługiwane będą w Systemie Rejestracji Zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod adresem e-mail: kontakt@e-remiza.pl,
  1. Czas w jakim Usługodawca powinien zareagować na każdorazowe zgłoszenie wynosi do 24 godzin (w dni robocze) od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia,
  2. W celu poprawnej obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń przyjęto domyślnie, że adres e-mail pierwszego utworzonego administratora danej Jednostki będzie wykorzystywany jako kontakt główny. Na ten adres będą wysyłane wszelkie powiadomienia o zgłoszeniach od Użytkowników dotyczące danej Jednostki. Adres e-mail pierwszego utworzonego administratora przypisanego w systemie zgłoszeń może zostać zmieniony na wniosek głównego administratora Jednostki lub innej upoważnionej osoby w danej Jednostce,
  3. Korespondencja e-mail z Systemu Rejestracji Zgłoszeń przesyłana będzie z adresu e-mail Usługodawcy: kontakt@e-remiza.pl zgodnie z powyższymi zasadami.
 4. Korzystanie z Usług w Systemie E-REMIZA wymaga spełnienia następujących warunków:
 1. Dostęp Użytkownika do Systemu możliwy jest z komputera posiadającego połączenie z siecią Internet,
 2. Dostęp Użytkownika do Systemu e-Remiza realizowany jest na dwa sposoby:
  1. przez zalogowanie się w witrynie https://e-remiza.pl/OSP.UI.SSO/logowanie,
  2. przez zalogowanie się w aplikacji mobilnej o nazwie „e-Remiza” pobranej z oficjalnego sklepu Google Play lub Apple Store.
 3. Dla prawidłowego działania Systemu E-REMIZA w sposób opisany w pkt 2 powyżej wymagane jest posługiwanie się przez Użytkownika każdorazowo najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych, tj.: Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Chrome lub Safari oraz systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej / iOS w wersji 9 lub wyższej, w przypadku aplikacji mobilnej,
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu jest udzielenie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do tego Systemu po uprzednim  zawarciu Umowy,
 5. Korzystający z Systemu Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Systemie wyłącznie takich danych, na jakie pisemną zgodę wyraził wobec niego właściwy Administrator wyznaczony przez Usługobiorcę. Usługobiorca zapewnia, że wprowadzane dane będą zgodne z prawdą i stanem faktycznym,
 6. Uzyskanie dostępu do Systemu, polega na udzieleniu Usługobiorcy i Użytkownikom przez Usługodawcę loginu (adresu e-mail) oraz hasła, które należy wprowadzać każdorazowo po jego uruchomieniu,
 7. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację w Systemie „e-Remiza”. Login jest jednocześnie adresem e-mail korespondencyjnym Użytkownika,
 8. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 9. Użytkownicy zobowiązani są do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i ingerencji osób do tego nieupoważnionych w funkcjonowanie Systemu „e- Remiza”, Usługodawca zwolniony zostaje z przyjętych obowiązków w zakresie konsultacji i serwisu Systemu. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z ewentualnym świadczeniem swoich usług będących wynikiem ingerencji w funkcjonowanie Systemu przez osoby do tego nieupoważnione (naprawy, konsultacje, dojazdy, itd.), każdorazowo ponosi Usługobiorca,
 10. Hasło musi spełniać zasady, przyjętej pomiędzy Stronami, polityki bezpieczeństwa – tzn. musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę,
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników haseł lub identyfikatorów osobom nieupoważnionym,
 12. Do wykorzystywania aplikacji mobilnej Systemu „e-Remiza” konieczne jest zapewnienie przez Użytkowników:
  • Tabletu lub telefonu komórkowego typu smartfon działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 8.0 lub wyższej / iOS w wersji 13 lub wyższej wyposażonego w moduł GPS oraz aparat fotograficzny,
  • Abonamentu telefonicznego do w/w telefonu typu smartfon lub tabletu, posiadającego aktywną usługę transmisji danych z minimalnym limitem min. 100 (sto) Megabajtów (MB) na miesiąc.
 1. Czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, uważa się za świadczone w równym stopniu na rzecz Usługobiorcy.
 1. Korzystanie z usług e-remiza dla innych organizacji niż jednostki OSP będzie obowiązywało zgodnie z cennikiem indywidualnym. Pakiet Box Gmina/Powiat obejmuje tylko jednostki OSP KSRG oraz spoza KSRG.

3 – Okres testowy

 1. W celu promowania Systemu e-remiza Usługodawca przewiduje możliwość korzystania z Systemu w ramach „okresu testowego”.
 2. W okresie testowym Użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności Systemu.
 3. Użytkownik okresu testowego nie ponosi opłat z tytułu korzystania z Systemu.
 4. Brak opłat za korzystanie z Systemu nie zwalnia Użytkownika „okresu testowego” z przestrzegania niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.

4 – Obowiązki Stron Umowy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić Usługodawcy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, zapewniających właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zapisów Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu obowiązującej pomiędzy nimi z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator zarządza Usługą alarmowania Jednostki w ramach której konfiguruje listę osób składającą się z Użytkowników i Członków Jednostki. Osoby te będą alarmowane za pomocą Usług Systemu. W ramach konfiguracji określana jest aktywna lista osób podlegających alarmowaniu oraz sposób ich alarmowania. Administrator odpowiada za skład listy osób oraz poprawność zawartych w niej danych, w tym poprawną identyfikację poszczególnych osób i numerów telefonów.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania awarii Systemu związanych z alarmowaniem, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu potwierdzenia otrzymania ich zgłoszenia. W przypadku gdy awarię Systemu będzie charakteryzował – z przyczyn od Usługodawcy niezależnych – taki stopień skomplikowania, że Usługodawca nie będzie miał technicznych możliwości usunięcia jej w czasie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie poinformuje zgłaszającego awarię Usługobiorcę lub zgłaszającego awarię Użytkownika o wystąpieniu takiej okoliczności i oznaczy czas, w jakim taka awaria zostanie usunięta. W takiej sytuacji Postanowienie 9 ust. 2 Regulaminu nie ma zastosowania.
 5. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od Usługobiorcy w trakcie realizacji zawartej pomiędzy nimi Umowy zgodnie z Postanowieniem 7 Regulaminu pn. „Przetwarzanie Danych Osobowych” .
 6. Usługodawca uzależnia zrealizowanie swoich zobowiązań od należytego wykonania obowiązków przyjętych przez Usługobiorcę w treści Umowy lub Regulaminu (jako elementu tej Umowy), a nadto:
  1. Wykorzystania Systemu zgodnie z udostępnioną dokumentacją i instrukcjami obsługi,
  2. Przekazywaniu Usługodawcy wszelkich informacji o nieprawidłowościach w działaniu Systemu,
  3. Niepodejmowaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócania lub uszkodzenia Systemu.
 7. Za działania i zaniechania Użytkowników, Usługobiorca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostęp do Systemu zgodnie z terminem płatności znajdującym się na dokumencie sprzedaży Usługi. W przeciwnym razie Usługodawca może zablokować dostęp do Systemu dla Usługobiorcy do czasu uregulowania płatności.
 9. W przypadku opóźnienia w płatności za Usługę, Usługodawca poinformuję Użytkowników Usługi o tym fakcie poprzez kanał wiadomości wewnętrznych (CZAT), dając tym samym czas na uregulowanie zaległej płatności.
 10. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi, opisanym w podpunkcie 8, Usługodawca prześle stosowną wiadomość e-mail do Administratora Usługi.

5 – Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca dołoży starań, by świadczyć swe usługi zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia usług drogą elektroniczną i z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usług oraz z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Usług w następujących okolicznościach:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
  2. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, wynikających z awarii powstałych u dostawców usług trzecich, z których korzysta Usługodawca. Do dostawców usług trzecich należą: dostawcy usług serwerowych, hostingu, telefonii publicznej oraz komunikacji SMS,
  3. z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Użytkowników,
  4. z przyczyn leżących po stronie osób i podmiotów trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona, a którzy zostali Usługodawcy wskazani przez Usługobiorcę,
  5. z powodu nieprawidłowego, tj. nieodpowiadającego zobowiązaniom przyjętym w Umowie lub Regulaminie oraz wbrew wskazaniom pochodzącym od Usługodawcy – wykorzystania świadczonej usługi przez Usługobiorcę lub Użytkowników,
  6. z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje również do wiadomości oraz akceptuje, że:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działań lub zaniechań służbowych Usługobiorcy lub Użytkowników prowadzonych z wykorzystaniem w jej ramach Systemu,
  2. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań aby minimalizować czas związany z niedostępnością Systemu,
  3. Każdorazowo w przypadku planowanych przerw Usługodawca będzie z wyprzedzeniem informował o tym fakcie Usługobiorcę lub Użytkowników poprzez wiadomość wysyłaną poprzez CZAT w aplikacji mobilnej oraz na adres e-mail Administratora podany podczas rejestracji w Systemie.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy za szkody wyrządzone z wyłącznej winy Usługodawcy aktualizująca się w przypadku nie występowania przesłanek negatywnych, o których mowa w ust 2 i 3 powyżej, ograniczona jest do łącznej wysokości wynagrodzenia podstawowego netto za korzystanie z Systemu, określonego w Umowie o świadczenie usług w ramach Systemu.

6 – Ochrona danych Usługobiorcy i Użytkownika

 1. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika.
 2. Użytkownik nie może, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, wprowadzać do Systemu jakichkolwiek treści bezprawnych oraz nieprawdziwych.
 3. Usługobiorca i Użytkownik mają prawo wglądu i zmiany wprowadzanych przez siebie do Systemu danych, w tym danych osobowych, a także usuwania ich w zakresie, który nie uniemożliwia świadczenia Usług lub rozliczenia świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych Usługobiorcy i Użytkowników poza Usługi Systemu bez wiedzy i pisemnej zgody osób, których te dane dotyczą; postanowienie to nie dotyczy danych zanonimizowanych, przetwarzanych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz danych udostępnianych na zarządzenie odpowiednich organów państwowych.

7 – Przetwarzanie danych osobowych

  1. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu i niniejszego Regulaminu.
  2. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO), Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:
   • Usługobiorca – w zakresie danych, które Usługobiorca lub wyznaczona przez niego osoba wprowadza samodzielnie do systemu celem skorzystania z funkcjonalności Systemu,
   • Usługodawca – w Okresie Testowym, do momentu zawarcia przez Usługobiorcę Umowy na świadczenie usług w Systemie celem testowania funkcjonalności Systemu.
  3. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
  4. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

Zależnie od tego, z jakich Usług korzysta Użytkownik lub Usługobiorca, musimy gromadzić różne informacje na temat Użytkownika. Oto jak to robimy:

   1. Informacje przekazywane przez Użytkownika,

Gromadzimy informacje, które Użytkownik  przekazują do Systemu, gdy korzystają z Usług. Przykład:

     1. Rejestracja nowego konta w Systemie wymaga podania takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Jednostki,
     2. Tworzenie wykazu Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Stopień, Kryptonim, Tytuł naukowy, Grupa krwi, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Imię ojca, PESEL, Członek OSP od, Numer konta dla rozliczenia ekwiwalentu, Zatrudniony (Checkbox), Dane adresowe i kontaktowe: E-mail, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Nr piętra, Piętro, Telefon, Telefon komórkowy, Telefon alarmowy, znane Języki obce, Informacje na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Checkbox), Data zgody, Źródło danych osobowych,
     3. Tworzenie wykazu przeszkoleń i badań okresowych dla poszczególnych Członków Jednostki wymaga podania danych takich jak: Przeszkolenie (Checkbox), Data Ukończenia, Data ważności, Numer, Organ wydający,
     4. Obsługa alarmów przesyłanych przez Usługi Systemu wymaga gromadzenia danych takich jak: lokalizacja Użytkownika, Imię i Nazwisko, Funkcja w Jednostce, sposób alarmowania, numer telefonu alarmowego,
     5. Obsługa dokumentacji związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, zgodnych ze wzorem Informacji ze Zdarzenia(ustawa o KSRG) może obejmować gromadzenie danych takich jak:
      • zakładka 1-7 p. 7 – właściciel lub użytkownik,
      • zakładka 18-28 p.24 – Dane personalne osób poszkodowanych: Imię i nazwisko, Wiek, Płeć,
      • zakładka 29-32 p.31 – Kierował działaniami: Stopień, Imię i nazwisko, Stanowisko,
      • zakładka 29-32 p.32. – Koordynacja medycznych działań ratowniczych: Stopień, Imię i nazwisko, Lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny,
      • zakładka 36: Informację sporządził: Stopień, nazwisko i imię, Wprowadził do bazy: Stopień, nazwisko i imię.
     6. Obsługa dokumentacji związanych z udziałem Użytkownika lub Członka Jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych może obejmować gromadzenie danych takich jak: funkcja w obsadzie osobowej, nazwisko, imię, czas trwania udziału w działaniach.
   1. Informacje na temat Użytkownika automatycznie gromadzone podczas korzystania z Usług Systemu. Pewne informacje gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik ma połączenie z naszymi Usługami. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp i jak z nich korzysta, gromadzimy takie informacje, jak:
    1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
    2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
    3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
  1. Jak korzystamy z tych informacji?

Korzystamy z tych informacji w sposób opisany poniżej wyłącznie w celu dostarczania naszych Usług Usługobiorcy, Użytkownikom i Członkom Jednostek w ramach Systemu . Oto jak to robimy:

   1. Korzystamy z informacji, które gromadzimy, aby dostarczać Usługi Usługobiorcy, Użytkownikom i Członkom Jednostek. Na przykład korzystamy z nich, aby:
    1. tworzyć i zarządzać kontami Użytkowników,
    2. przekazywać Użytkownikom informacje na temat poszczególnych Usług,
    3. umożliwiać komunikację pomiędzy Użytkownikami oraz świadczyć inne usługi społecznościowe(wzajemna widoczność Użytkowników, czat)
    4. świadczyć usługi pomocy technicznej,
    5. powiadamiać użytkowników o aktualizacjach Usług oraz niedostępności Usług.
  1. Jak i komu udostępniamy informacje w Systemie?
   1. Gdy korzystasz z Systemu dzielisz informacjami z innymi Użytkownikami, z którymi się komunikujesz w ramach Jednostki. Każdy Użytkownik kontaktuje się i komunikuje z innymi za pomocą Usług Systemu, np. Użytkownik aplikacji mobilnej udostępnia informacje o sobie(lokalizacja, status),
   2. Użytkownicy posiadający wyższy poziom uprawnień nadany przez Administratora mają dostęp do szerszego zakresu danych niż Użytkownik domyślny, dzięki czemu mogą realizować stawiane im zadania , taki jak m.in. zarządzanie wykazem osób będących członkami Jednostki, uzupełnianie szkoleń i badań okresowych, weryfikacja raportów z alarmowania, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań,
   3. Dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania informacji do naszych dostawców, jedynie w zakresie koniecznym do zrealizowania danej Usługi w ramach Systemu,
   4. Organy ścigania lub wnioski instytucji prawnych.
  2. W jaki sposób użytkownicy mogą skorzystać z praw przysługujących im na mocy RODO?

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usunięcia jak również do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania jego danych i wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wszelkie roszczenia należy zgłaszać drogą formalną na adres Usługodawcy.

  1. Czy dane Systemu trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod markami Google. Google daje gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej.

 1. W ramach ochrony Danych Osobowych Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez Usługodawcę,
  3. zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  4. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych,
  5. niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem Umowy.
 2. Udostępnienie przez Użytkownika wskazanych w Systemie E-REMIZA danych osobowych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia Usług.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych teleadresowych koniecznych m.in. do wystawiania faktur, doręczeń i zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 4. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 tekst jednolity), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu, przy czym podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, w szczególności danych identyfikujących Usługobiorcę lub Użytkownika oraz umożliwiających świadczenie i rozliczanie Usług.
 6. W celu realizacji Umowy i Regulaminu Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu w sposób niezgodny z prawem, Umową lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8 – Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu e – Remiza

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu w każdym czasie, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu  przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu bez podania przyczyn, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wyłącza się w tym wypadku ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy względem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu w każdym czasie bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn – z chwilą stwierdzenia, że:
  1. Usługobiorca lub Użytkownik OSP rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu mimo uprzedniego wezwania Usługobiorcy przez Usługodawcę do usunięcia tych naruszeń i wyznaczanie w tym celu odpowiedniego terminu,
  2. Usługobiorca lub Użytkownik OSP korzysta z Usług niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  3. Usługobiorca lub Użytkownik OSP wprowadza do Systemu treści sprzeczne z prawem, bądź nieprawdziwe,
  4. Usługobiorca lub Użytkownik OSP działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców,
  5. Usługobiorca nie dokonał płatności za dostęp do Systemu w wyznaczonym terminie.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu przez Usługodawcę, dla swej skuteczności, musi być złożone Usługobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9 – Kary umowne

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w formie kar umownych.
 2. Usługobiorca może dochodzić od Usługodawcy kary umownej w razie wystąpienia niedostępności Systemu jednocześnie dla wszystkich jednostek OSP których dotyczy konkretna Umowa o świadczenie usług w ramach Systemu, przy czym owa niedostępność musi być wynikiem wyłącznej winy Usługodawcy – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia podstawowego netto Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie, za każdy dzień takiej jednoczesnej niedostępności, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż suma kar umownych z tytułu wystąpienia zdarzenia o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie może przekroczyć ogółem 50% wartości wynagrodzenia podstawowego netto  Usługodawcy, o jakim mowa w Umowie. Niedostępność, o której mowa w niniejszym postanowieniu nie obejmuje planowanej przerwy w funkcjonowaniu Systemu.

10 – Cookies

 1. Podczas korzystania z Systemu w urządzeniach Usługobiorcy i pozostałych Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”), co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje dodatkowo, że:
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny identyfikator.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Systemu,
   2. rozpoznawania urządzenia Użytkownika,
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Systemu w celu umożliwienia ulepszania ich struktury i zawartości,
   4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
   5. dostarczania Użytkownikowi treści marketingowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
  3. W Systemie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Systemu „e-Remiza”,
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania,
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
   4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Systemu „e-Remiza”,
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu , w tym w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu stron internetowych Systemu”.
  4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Systemu „e-Remiza” może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Systemie z zastrzeżeniem tych stron, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Przez korzystanie z Systemu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. O przechowywaniu plików Cookies Użytkownik jest informowany na stronie głównej witryny pod adresem e-remiza.pl.

11 – Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania.
 2. Usługobiorca Systemu E-REMIZA ma prawo w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem jako wiążących postanowień Regulaminu o zmienionej treści.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Usługobiorca przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-remiza.pl bądź listownie na adres Usługodawcy: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43 – 300 Bielsko – Biała.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługobiorcę Umowy z Usługodawcą i następuje na zasadach określonych w Postanowieniu 8 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu niestanowiące Reklamacji Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@e-remiza.pl.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.
 7. Wersja 3.06 – wiążąca jest wersja PDF
 8. Zmiany od wersji 3.06:
  – dodanie nowej pozycji do słownika pojęć (fogees) oraz dodanie opisu funkcjonalności platformy fogees (pkt.2, ppkt 1, pkt h (a-c))
  Zmiany od wersji 3.05d:
  – doprecyzowanie zasad obowiązywania Pakietu Box Gmina/Powiat Zmiany od wersji 3.05c:
  – doprecyzowanie definicji Cennik
  Zmiany od wersji 3.05b:
  – doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy
  Zmiany od wersji 3.05a:
  – doprecyzowanie definicji Użytkownik OSP.