fbpx

SYRENA – Polityka prywatności

Konsorcjum zdaje sobie sprawę z tego, że Państwa dane osobowe są ważne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w przystępny i przejrzysty sposób jakie Pana/Pani dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania systemu „Syrena”, a w szczególności aplikacji mobilnej Syrena Zadania oraz Syrena Wywiady

Kim jesteśmy?

Twórcą systemu Syrena jest:

Konsorcjum firm „ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.” z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Działowa 8a, oraz S&T Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 27D

 

System Syrena w całości zainstalowany jest i w użytkowany w ramach infrastruktury dostarczanej przez Miasto stołeczne Warszawa. Wszelkie zasady korzystania z aplikacji oraz zasady połączenia z siecią określane są przez UM m.st. Warszawa.

Zamawiającym i głównym Użytkownikiem Końcowym systemu i aplikacji Syrena jest DPS Syrena, ul. Syreny 26, Warszawa

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub Inspektorem w swoim DPS.

Wszelkie dane przetwarzane przez konsorcjum realizowane jest na podstawie podpisanej umowy o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji projektu budowy i utrzymania systemu Syrena.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały wprowadzone do systemu zarówno dobrowolnie w trakcie utworzenia konta, czyli Twój adres e-mail, Imię, Nazwisko oraz numer telefonu.
Pewne informacje gromadzimy automatycznie, gdy Użytkownik ma połączenie z naszymi Usługami. Zależnie od tego, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp i jak z nich korzysta, gromadzimy takie informacje, jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

W ramach pracy w systemie Syrena gromadzone są następujące dane:

 1. Obsługa zadań przydzielanych przez System lub Koordynatora takich jak: Imię i Nazwisko, Funkcja w DPS, numer telefonu
 2. Obsługa dokumentacji związanych z opieką nad mieszkańcami Domu takich jak: nazwisko, imię, rodzaj oraz czas trwania danego Zadania, opis oraz kontekst realizacji przydzielonego Zadania
 3. Obsługa dokumentacji związanych z Wywiadami u kandydatów na mieszkańców Domu takich jak: nazwisko, imię, odpowiedzi na pytania zadane w ramach ankiety zaimplementowanej w Systemie zgodnie rodzajem wywiadu jaki został przydzielony do realizacji.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe?

Zebrane dane kontaktowe są wykorzystane przez System w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, który utracił dostęp do swojego konta w aplikacji. Dodatkowo, dane (w szczególności adres e-mail) mogą być użyte w związku z użyciem funkcjonalności powiadomienia o konieczności realizacji przydzielonego zadania na wskazany adres email.

Korzystamy z Twoich informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie wyłącznie w celu realizacji Usług i Funkcjonalności w ramach Systemu.

 

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Zobowiązujemy się, że będziemy przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy na budowę i utrzymanie systemu Syrena

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanej dalej RODO), Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:

 • Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, o numerze  NIP: 5252248481, o numerze REGON: 015259640, w imieniu którego działa Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie (01-150), przy ul. Syreny 26, , o numerze NIP: 5271743520 oraz numerze REGON: 006377177 („Administrator”),

 

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Gdy korzystasz z Systemu dzielisz informacjami z innymi Użytkownikami, z którymi się komunikujesz w ramach Domu.

Użytkownicy posiadający wyższy poziom uprawnień nadany przez Administratora mają dostęp do szerszego zakresu danych niż Użytkownik domyślny, dzięki czemu mogą realizować stawiane im zadania , taki jak m.in. zarządzanie wykazem osób będących pracownikami DPS.

W ramach systemu Syrena żadne dane osobowe nie są przesyłane poza sieć Intranet UM.
W ramach systemu Syrena nie wykorzystujemy żadnych zewnętrznych mechanizmów marketingowych, ani nie prowadzimy innych działań reklamowych.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Nie. W ramach systemu Syrena żadne dane osobowe nie są przesyłane poza sieć Intranet UM.

 

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w Twoim DPS.